Понеделник,

За майс­то­ри­те на ска­ра­та

От: Стандарт -
A
A
A

Ска­ра­та се из­пол­зва за бър­за об­ра­бот­ка на ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра око­ло 260?C, а вре­ме­то за пе­че­не е меж­ду 5 и 20 ми­ну­ти в за­ви­си­мост от ме­со­то и не­го­во­то на­ряз­ва­не. За ска­ра са под­хо­дя­щи тън­ко на­ря­за­ни ме­са ка­то пър­жо­ли, сте­ко­ве, кон­тра­фи­ле­та, бон­фи­ле­та, кай­ма или на­ря­за­ни на хап­ки бут, шол, гър­ди, врат и т.н. При пе­че­не­то на ска­ра поч­ти ня­ма ефект на опуш­ва­не.

 

Пи­ле по гръц­ки

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

4 бр пи­леш­ки гър­ди без ко­жа

1 ча­е­на ча­ша зех­тин

со­кът от 1 ли­мон

2 ча­е­ни лъ­жич­ки счу­кан че­сън

1 ча­е­на лъ­жич­ка сол

1 и 1/2 ча­е­ни лъ­жич­ки че­рен пи­пер

1/3 ча­е­на лъ­жич­ка чер­вен пи­пер

На­чин на при­гот­вя­не: Нап­ра­ве­те по 3 про­ре­за във вся­ко ед­но фи­ле, за да мо­же ма­ри­на­та­та да про­ник­не на­вът­ре. В мал­ка ку­па сме­се­те зех­ти­на, ли­мо­но­вия сок, че­съ­на, сол­та, чер­ния и чер­ве­ния пи­пер. На­кис­не­те пи­леш­ко­то ме­со в ма­ри­на­та­та. Доб­ре е да прес­тои ми­ни­мум час в хла­дил­ни­ка, за да по­е­ме всич­ки со­ко­ве и аро­ма­ти. Най-доб­ре е да ос­та­ви­те пи­ле­то да стои в ма­ри­на­та­та ця­ла нощ. За­пе­че­те го­то­во­то ма­ри­но­ва­но пи­ле на ска­ра. Сер­ви­рай­те със све­жа са­ла­та.

 

Ма­ри­но­ва­ни ска­ри­ди

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

1 кг прес­ни обе­ле­ни ска­ри­ди

3 ски­лид­ки че­сън, млян

1/3 ча­ша зех­тин

1 ча­ша до­ма­тен сос

2 су­пе­ни лъ­жи­ци чер­вен ви­нен оцет

2 су­пе­ни лъ­жи­ци сит­но на­ря­зан бо­си­лек

1/2 ча­е­на лъ­жич­ка сол

1/4 ча­е­на лъ­жич­ка лют чер­вен пи­пер

дър­ве­ни шиш­че­та

На­чин на при­гот­вя­не: В го­ля­ма ку­па раз­бър­кай­те че­съ­на, до­ма­те­ния сос и оце­та. Под­пра­ве­те с бо­си­ле­ка, сол­та и чер­ве­ния пи­пер. След ка­то по­лу­чи­те хо­мо­ген­на смес, до­ба­ве­те ска­ри­ди­те и раз­бър­кай­те, за да се ова­лят рав­но­мер­но в смес­та. Пок­рий­те съ­да и сло­же­те да прес­тои 1 час в хла­дил­ник. През то­ва вре­ме раз­бър­кай­те 1-2 пъ­ти. Заг­рей­те ска­ра­та на сред­на тем­пе­ра­ту­ра. Про­му­ше­те ска­ри­ди­те на шиш­че­та­та пър­во през опаш­ка­та и след то­ва от­към гла­ва­та. На­маз­не­те ле­ко ска­ра­та, за да не за­леп­ват ска­ри­ди­те и пе­че­те по 3-4 ми­ну­ти от вся­ка стра­на, до­ка­то до­би­ят лек за­гар.

 

Ори­ги­на­лен ада­на ке­бап

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

кай­ма - 300 г те­леш­ка

кай­ма - 200 г аг­неш­ка

лук - 1 гла­ва

чуш­ки - 1 бр. пе­че­на чер­ве­на

ки­ми­он - щед­ра щип­ка

чер­вен пи­пер - щип­ка

че­рен пи­пер - щип­ка

маг­да­ноз - мал­ка кит­ка

лют пи­пер - по же­ла­ние

че­сън - 2 ски­лид­ки

зех­тин

На­чин на при­гот­вя­не: На­сит­не­те на мно­го дреб­но лу­ка, ски­лид­ки­те че­сън, маг­да­но­за и пи­пер­ка­та. Сме­се­те два­та ви­да кай­ма, сло­же­те я при на­сит­не­ни­те зе­лен­чу­ци. Ов­ку­се­те с чер­вен и че­рен пи­пер, ки­ми­он и лют чер­вен пи­пер. Из­ме­се­те доб­ре и при­бе­ре­те кай­ма­та в хла­дил­ник за ня­кол­ко ча­са, а най-доб­ре за ед­но де­но­но­щие. От из­ме­се­на­та кай­ма нап­ра­ве­те го­ле­ми топ­ки. На­ни­же­те ги на ши­шо­ве и офор­ме­те кай­ма­та по дъл­жи­на­та им. Ши­шо­ве­те с ада­на ке­бап е ху­ба­во да бъ­дат ме­тал­ни, та­ка се наг­ря­ват и от­вът­ре и ке­ба­път се из­пи­ча доб­ре. На­ма­же­те ска­ра­та с мал­ко маз­ни­на. Из­пе­че­те ке­ба­па до при­я­тен за­гар.

 

Кюф­те­та по ита­ли­ан­ски

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

кай­ма - 350 г свин­ска и те­леш­ка

су­ше­ни до­ма­ти - 100 г на­ря­за­ни

зе­лен лук - 3 бр сит­но на­ря­зан

бо­си­лек - 2 с.л. на­ря­зан

чуш­ки - 1 бр. на­ря­за­на на шай­би

бал­са­мов оцет - 1 с.л.

сол - на вкус

че­рен пи­пер - на вкус

На­чин на при­гот­вя­не: Смес­ва­ме в го­ля­ма ку­па кай­ма­та, су­ше­ни­те до­ма­ти, зе­ле­ния лук, бо­си­ле­ка , сол­та и чер­ния пи­пер. Омес­ва­ме ху­ба­во смес­та, до­ка­то за­поч­не да леп­не мал­ко. Офор­мя­ме 4 броя пи­кан­тни кюф­те­та и ги сла­га­ме в хла­дил­ник. По­ли­ва­ме ня­ра­за­на­та чер­ве­на пи­пер­ка с мал­ко зех­тин. Из­пи­ча­ме слай­со­ве­те на пред­ва­ри­тел­но заг­ря­та­та пло­ча на ска­ра­та, ка­то ги по­ръс­ва­ме с бал­са­мо­вия оцет. Пе­чем ги, до­ка­то омек­нат и ги сла­га­ме нас­тра­ни. По­чис­тва­ме пло­ча­та и пак я заг­ря­ва­ме. На­маз­ва­ме при­гот­ве­ни­те кюф­те­та с мал­ко зех­тин и ги сла­га­ме на пло­ча­та на бар­бе­кю­то да се пе­кат за око­ло 4-5 ми­ну­ти от вся­ка стра­на. Ако не са се опек­ли дос­та­тъч­но, пре­це­ня­ва­ме ко­га да ги мах­нем. Сер­ви­ра­ме соч­ни­те кюф­те­та със за­пе­че­ни­те слай­со­ве от пи­пер­ка­та.

 

Те­леш­ки ка­ре­та с мед

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

те­леш­ко ме­со - 600 г кон­тра фи­ле

зех­тин - 4 с.л.

че­рен пи­пер - 1 ч.л.

со­ев сос - 2 с.л.

че­сън - 2 ски­лид­ки

мед - 1 с.л.

На­чин на при­гот­вя­не: Те­леш­ко­то фи­ле се на­ряз­ва на 4 бр. кот­ле­ти с де­бе­ли­на око­ло 1.5-2 см и съв­сем ле­ко се на­чук­ва с дър­ве­но чук­че.

Ос­та­на­ли­те про­дук­ти се смес­ват. С по­лу­че­на­та ма­ри­на­та се на­маз­ват те­леш­ки­те пър­жол­ки и се при­би­рат по­не за 12 ча­са в хла­дил­ник. Ка­ре­та­та се пе­кат на сил­но сго­ре­ще­на ска­ра от две­те стра­ни до го­тов­ност. Ка­ре­та­та се под­на­сят с гар­ни­ту­ра по из­бор.