Събота,

TBI Bank и BNP Paribas Cardif със съвместен проект

От: Стандарт -
A
A
A

Ар­мен Ма­те­во­сян, гла­вен тър­гов­с­ки ди­рек­тор на TBI Bank

 

TBI Bank за­ед­но с но­вия си зас­т­ра­хо­ва­те­лен пар­т­ньор БНП Па­ри­ба Кар­диф ус­пеш­но стар­ти­ра но­ва ли­ния зас­т­ра­хо­ва­тел­ни прог­ра­ми, ко­и­то ще до­пъл­нят кре­дит­ни­те про­дук­ти на бан­ка­та. Ре­ше­ни­я­та на TBI Bank в ке­шо­во­то и сто­ко­во кре­ди­ти­ра­не в Бъл­га­рия ве­че се до­пъл­ват от ре­ди­ца по­доб­ре­ни зас­т­ра­хо­ва­тел­ни про­дук­ти.

Но­во­то зас­т­ра­хо­ва­тел­но пред­ло­же­ние от TBI Bank и БНП Па­ри­ба Кар­диф включ­ва за­щи­та от не­же­ла­на без­ра­бо­ти­ца, за­гу­бе­на ра­бо­тос­по­соб­ност или про­дъл­жи­те­лен бол­ни­чен, по­ра­ди не­об­хо­ди­мост да се по­ла­гат гри­жи за член на се­мейс­т­во­то. Ос­вен  то­ва   про­дук­тът пред­ла­га на кли­ен­ти­те въз­мож­ност за вто­ро ме­ди­цин­с­ко мне­ние от во­де­щи здрав­ни ин­с­ти­ту­ции в За­пад­на Ев­ро­па и Се­вер­на Аме­ри­ка.

"Но­ви­ят зас­т­ра­хо­ва­те­лен про­дукт на TBI Bank е на­со­чен към всич­ки на­ши кли­ен­ти - ли­ца на тру­дов до­го­вор, са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи се ли­ца, сту­ден­ти и пен­си­о­не­ри, пред­ла­гай­ки мак­си­мал­на стой­ност на най-дос­тъп­на це­на. И най-важ­но­то: всич­ки те­зи ус­лу­ги се пред­ла­гат в един удо­бен уни­вер­са­лен па­ке­т", ка­за Ар­мен Ма­те­во­сян, гла­вен тър­гов­с­ки ди­рек­тор на TBI Bank.

"Мно­го сме раз­въл­ну­ва­ни от въз­мож­ност­та да ра­бо­тим съв­мес­т­но с TBI Bank,  ди­ги­тал­на бан­ка от след­ва­що по­ко­ле­ние, пред­ла­гай­ки най-доб­ри­те зас­т­ра­хо­ва­тел­ни за­щи­ти за тех­ни­те кре­ди­ти. То­ва пар­т­ньор­с­т­во, стъ­пи­ло вър­ху до­ка­зан опит и ан­га­жи­ра­ност към кли­ен­ти­те от две­те ком­па­нии, це­ли да пре­дос­та­ви уни­кал­но про­дук­то­во пред­ло­же­ние на въз­мож­но най-го­лям брой кли­ен­ти", ка­за Ма­рио Кос­тов, уп­ра­ви­тел на БНП Па­ри­ба Кар­диф в Бъл­га­рия.

За TBI Bank

TBI Bank е на­пъл­но ли­цен­зи­ра­на бан­ка, ко­я­то ра­бо­ти он­лайн и оф­лайн с фи­зи­чес­ки ли­ца и мал­ки и сред­ни пред­п­ри­я­тия и опе­ри­ра в Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния, Гер­ма­ния, Шве­ция и Пол­ша. TBI Bank е част от 4finance, един от све­тов­ни­те ли­де­ри в об­ласт­та на  ди­ги­тал­но­то пот­ре­би­тел­с­ко фи­нан­си­ра­не. Чрез соб­с­т­ве­на мре­жа от 250 ло­ка­ции и до­ве­ре­на мре­жа от бли­зо 7000 тър­гов­ци, TBI Bank об­с­луж­ва по­ве­че от 1 ми­ли­он кли­ен­та. Ус­пеш­ни­ят є биз­нес мо­дел и фо­ку­сът вър­ху кли­ен­ти­те, є поз­во­ля­ват да бъ­де ед­на от най-пе­че­лив­ши­те и ефек­тив­ни бан­ки в Бъл­га­рия през пос­лед­ни­те 4 го­ди­ни (Capital K10). Днес TBI Bank ра­бо­ти уси­ле­но за бъ­де­ще, зах­ран­ва­но от тех­но­ло­гии, за да се пре­вър­не в ди­ги­тал­на бан­ка от след­ва­що по­ко­ле­ние.

За БНП Па­ри­ба Кар­диф

Све­тов­ни­ят ли­дер в зас­т­ра­хо­ва­не на кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли БНП Па­ри­ба Кар­диф (по дан­ни на Finaccord - 2018) иг­рае съ­щес­т­ве­на ро­ля в жи­во­та на сво­и­те кли­ен­ти, пре­дос­та­вяй­ки им ре­ше­ния за спес­тя­ва­ния и за­щи­та, ко­и­то им поз­во­ля­ват да ре­а­ли­зи­рат це­ли­те си, ка­то в съ­що­то вре­ме ги пред­паз­ва от неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия. Ка­то ан­га­жи­ран зас­т­ра­хо­ва­тел БНП Па­ри­ба Кар­диф ра­бо­ти, за да ока­же по­ло­жи­тел­но въз­дейс­т­вие на об­щес­т­во­то и да нап­ра­ви зас­т­ра­хов­ка­та дос­тъп­на за въз­мож­но най-го­лям брой хо­ра. В свят, кой­то е дъл­бо­ко пре­об­ра­зен от по­я­ва­та на но­ви пот­ре­би­те­ли и нов на­чин на жи­вот, ком­па­ни­я­та, ко­я­то е дъ­щер­но дру­жес­т­во на БНП Па­ри­ба, има уни­ка­лен биз­нес мо­дел, ос­но­ван на пар­т­ньор­с­т­ва. Тя съз­да­ва съв­мес­т­ни ре­ше­ния с поч­ти 500 пар­т­ньо­ри - дис­т­ри­бу­то­ри в най-раз­лич­ни сек­то­ри (вклю­чи­тел­но бан­ки и фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции, ком­па­нии от ав­то­мо­бил­ния сек­тор, тър­гов­ци на дреб­но и др.) и фи­нан­со­ви съ­вет­ни­ци и бро­ке­ри, ко­и­то пред­ла­гат про­дук­ти­те на сво­и­те кли­ен­ти. БНП Па­ри­ба Кар­диф е све­то­вен спе­ци­а­лист в об­ласт­та на лич­но­то зас­т­ра­хо­ва­не, об­с­луж­ващ 100 ми­ли­о­на кли­ен­ти в 35 дър­жа­ви със сил­ни по­зи­ции в три ре­ги­о­на - Ев­ро­па, Азия, и Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка, ка­то иг­рае ос­нов­на ро­ля за оси­гу­ря­ва­не на фи­нан­си­ра­не за ико­но­ми­ка­та. С поч­ти 10 000 слу­жи­те­ли в све­то­вен ма­щаб, БНП Па­ри­ба Кар­диф има брут­ни за­пи­са­ни пре­мии от 31,8 млрд. ев­ро през 2018 г.

За БНП Па­ри­ба Кар­диф в Бъл­га­рия

БНП Па­ри­ба Кар­диф при­със­т­ва на бъл­гар­с­ки­я па­зар от 2006 г. Зас­т­ра­хо­ва­те­лят пред­ла­га ре­ше­ния за за­щи­та в слу­чай на не­о­чак­ва­ни съ­би­тия чрез сво­и­те пар­т­ньо­ри - бан­ки и ком­па­нии за пот­ре­би­тел­с­ко фи­нан­си­ра­не. БНП Па­ри­ба Кар­диф ра­бо­ти в по­со­ка да ока­же по­ло­жи­тел­но въз­дейс­т­вие на об­щес­т­во­то и да нап­ра­ви зас­т­ра­хов­ка­та дос­тъп­на за въз­мож­но най-го­лям брой хо­ра, ка­то ком­па­ни­я­та об­с­луж­ва по­ве­че от 1 ми­ли­он кли­ен­ти в Бъл­га­рия. БНП Па­ри­ба Кар­диф е доб­ре из­вес­т­на с ино­ва­тив­ни­те си ре­ше­ния и ан­га­жи­ра­ност­та си към ви­со­ко­то ни­во на об­с­луж­ва­не.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички