Петък,

Све­тът ле­ку­ва ико­но­ми­ки­те с кри­зис­ни фон­до­вe

От: Светлана Владимирова -
A
A
A

ЕЦБ об­я­ви без­пре­це­ден­тно: Ще из­ку­пу­ва ак­ти­ви за 750 ми­ли­ар­да ев­ро

 

  • Аме­ри­ка ин­жек­ти­ра в сто­пан­ство­то 1 три­ли­он до­ла­ра
  • Гер­ма­ния спа­ся­ва пред­при­я­ти­я­та с 550 ми­ли­ар­да ев­ро
  • Ита­лия прек­ра­тя­ва пла­ща­ния по ипо­теч­ни кре­ди­ти

 

  • Великобритания с невиждани гаранции за фирмите
  • Русия отлага данъци за туризъм и транспорт
  • Сърбия сваля лихви, раздава пари на пенсионерите

Пра­ви­тел­ства­та и цен­трал­ни­те бан­ки съз­да­до­ха без­пре­це­ден­тни по го­ле­ми­на кри­зис­ни фон­до­ве за бор­ба с ко­ро­на­ви­ру­са. Ре­ше­ни­я­та за­поч­на­ха да ид­ват от всич­ки кра­и­ща на све­та, след ка­то до­ми­но­то на ка­ран­ти­на­та об­хва­на Ев­ро­па и Аме­ри­ка, Уол­стрийт пре­жи­вя най-го­ле­мия си срив от 33 го­ди­ни, пет­ро­лът пад­на до 25 до­ла­ра за ба­рел, а зла­то­то обез­по­ко­и­тел­но тръг­на на­до­лу.

Ето как­во пред­виж­дат мер­ки­те на от­дел­ни­те дър­жа­ви­те, спо­ред ин­фор­ма­ци­и­те на най-го­ле­ми­те све­тов­ни аген­ции - Рой­терс, АП и Блум­бърг.

Съ­е­ди­не­ни­те аме­ри­кан­ски ща­ти

Ад­ми­нис­тра­ци­я­та на пре­зи­ден­та на САЩ До­налд Тръмп обе­ща да ин­жек­ти­ра 1 три­ли­он до­ла­ра в на­ци­о­нал­на­та ико­но­ми­ка за спра­вя­не с пос­ле­ди­ци­те от епи­де­ми­я­та. Раз­глеж­дан ва­ри­ант за пре­дос­та­вя­не на те­зи сти­му­ли е и да­ва­не на 1000 до­ла­ра на все­ки пъл­но­ле­тен аме­ри­кан­ски граж­да­нин. За­ко­ноп­ро­ект пред­виж­да и 105 млрд. до­ла­ра в по­мощ на за­сег­на­ти­те от ко­ро­на­ви­ру­са - бол­ни и за­гу­би­ли ра­бо­та­та си.

Аме­ри­кан­ско­то ми­нис­тер­ство на фи­нан­си­те ще от­сро­чи пла­ща­не­то на да­нъ­ци и ня­ма да се на­ла­гат лих­ви или не­ус­той­ки за за­сег­на­ти от ко­ро­на­ви­ру­са фи­зи­чес­ки ли­ца и пред­при­я­тия (без зна­че­ние от раз­ме­ра им). Цел­та е да се оси­гу­ри до­пъл­ни­тел­на лик­вид­ност на ико­но­ми­ка­та в раз­мер на по­ве­че от 200 млрд. до­ла­ра. Оси­гу­ре­ни са и 8.3 млрд. до­ла­ра за бор­ба с раз­прос­тра­не­ни­е­то на ви­ру­са и от­кри­ва­не­то на вак­си­на.

Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър на САЩ пре­дуп­ре­ди, че пан­де­ми­я­та от ко­ро­на­ви­рус мо­же да из­пра­ти без­ра­бо­ти­ца­та до 20%, ако Фе­де­рал­ни­ят ре­зерв не про­дъл­жи да се на­мес­ва и Кон­гре­сът не одоб­ри па­ке­та от три­ли­он до­ла­ра. Ли­де­рът на мно­зин­ство­то в Се­на­та Мич Мак­ко­нъл и дру­ги се­на­то­ри ре­пуб­ли­кан­ци са кри­тич­но нас­тро­е­ни към мер­ки­те, но под­чер­та­ха, че е не­об­хо­ди­мо спеш­но да се об­лек­чи аме­ри­кан­ски­ят на­род на фо­на на ко­ро­на­ви­рус­на­та кри­за.

В съ­що­то вре­ме Фе­де­рал­ни­ят ре­зерв на САЩ на­ма­ли лих­ве­ни­те про­цен­ти до поч­ти ну­ла­та, под­но­ви за­ку­пу­ва­не­то на об­ли­га­ции и за­поч­на съв­мес­тна ра­бо­та с дру­ги цен­трал­ни бан­ки, за да се спра­вят с проб­ле­ми­те пред гло­бал­на ико­но­ми­ка. Фед на­сър­чи съ­що та­ка бан­ки­те да из­пол­зват ка­пи­та­ло­ви­те си бу­фе­ри нат­ру­па­ни след фи­нан­со­ва­та кри­за, за да да­ват за­е­ми на биз­не­са и до­ма­кин­ства­та, ко­и­то са сил­но за­сег­на­ти от здрав­на­та кри­за.

Цен­трал­ни­те бан­ки на Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти, ев­ро­зо­на­та, Ка­на­да, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния и Швей­ца­рия пос­тиг­на­ха без­пре­це­ден­тна до­го­вор­ка да пред­ла­гат ре­до­вен три­ме­се­чен кре­дит в щат­ски до­ла­ри при курс, кой­то е по-ев­тин от обик­но­ве­ния.

Ев­ро­пейс­ка­та цен­трал­на бан­ка

Пре­ди сед­ми­ца Крис­тин Ла­гард об­я­ви па­кет от 120 млрд. ев­ро за спра­вя­не с кри­за­та, но яв­но бър­зо раз­ви­ва­ща­та се об­ста­нов­ка и сри­во­ве­те на па­за­ри­те са при­ну­ди­ли ЕЦБ да дейс­тва по-аг­ре­сив­но. Как­то Ла­гард за­я­ви: "из­вън­ред­ни­те вре­ме­на изис­кват из­вън­ред­ни стъп­ки".

Бан­ка­та об­я­ви в чет­вър­тък без­пре­це­ден­тен спа­си­те­лен па­кет. Тя ще за­ку­пи об­ли­га­ции на стой­ност 750 ми­ли­ар­да ев­ро и ще си да­де мно­го по­ве­че сво­бо­да на дейс­твие.

Па­ке­тът се на­ри­ча "Пан­де­мич­на прог­ра­ма за спеш­ни по­куп­ки" (PEPP) и ще дейс­тва до края на 2020 г. или до края на кри­за­та с ко­ро­на­ви­ру­са.

Цел­та е да се офор­ми та­ка­ва фи­нан­со­ва сре­да, ко­я­то да поз­во­ли всич­ки об­лас­ти на ико­но­ми­ка­та да мо­гат да се спра­вят с пос­ле­ди­ци­те от ко­ро­на­ви­рус­на­та епи­де­мия. То­ва ва­жи ед­нак­во за се­мейс­тва, ком­па­нии, бан­ки и пра­ви­тел­ства.

Но­ва­та прог­ра­ма ще включ­ва из­ку­пу­ва­не на ак­ти­ви - но не са­мо ДЦК, а и кор­по­ра­тив­ни кни­жа, от­го­ва­ря­щи на оп­ре­де­лен ми­ни­ма­лен праг на кре­дит­но ка­чес­тво. Раз­ши­ря­ват се и кла­со­ве­те ак­ти­ви, ко­и­то мо­гат да бъ­дат ку­пу­ва­ни, а съ­що и се за­ни­жа­ват ле­ко изис­ква­ни­я­та към обез­пе­че­ни­я­та.

Из­ку­пу­ва­не­то на дър­жав­ни об­ли­га­ции ще сти­му­ли­ра пра­ви­тел­ства­та да се бо­рят с пан­де­ми­я­та ка­то взе­мат ев­ти­ни за­е­ми. Бла­го­да­ре­ние на спе­ци­ал­но раз­ре­ше­ние цен­трал­на­та бан­ка мо­же да ку­пу­ва и гръц­ки дър­жав­ни об­ли­га­ции по PEPP. До­се­га те бя­ха из­клю­че­ни от те­ку­щи по­куп­ки на об­ли­га­ции по­ра­ди сла­бия си кре­ди­тен рей­тинг.

За­паз­ва се квот­ни­ят прин­цип да се из­ку­пу­ва дър­жа­вен дълг про­пор­ци­о­нал­но на учас­ти­е­то на съ­от­вет­на­та член­ка на ев­ро­зо­на­та в ка­пи­та­ла на ЕЦБ. Но за раз­ли­ка от до­се­га, се­га се да­ва по­ве­че сво­бо­да по от­но­ше­ние на по­куп­ки­те във вре­ме­то. Те­зи кво­ти до­се­га се съб­лю­да­ва­ха все­ки ме­сец, а се­га ще мо­же да се ку­пу­ват по­ве­че кон­крет­ни кла­со­ве ак­ти­ви в на­ча­ло­то.

Фо­ку­сът на Ла­гард оба­че ще е вър­ху кор­по­ра­тив­ния дълг. Кор­по­ра­тив­ни­те об­ли­га­ции и кор­по­ра­тив­ни­те за­е­ми са важ­на­та част от стар­ти­ра­ща­та прог­ра­ма­та. Та­ка бан­ки­те по-лес­но ще по­лу­ча­ват па­ри от ЕЦБ.

Но­ви­те по­ли­ти­ки на Ла­гард включ­ват и лих­ве­ни про­цен­ти за тър­гов­ски­те бан­ки със став­ка -0.75%, ка­то за де­по­зи­ти­те тя е -0.5%. Ев­ро­пей­ски­ят бан­ков надзор ще поз­во­ли на бан­ки­те от ев­ро­зо­на­та ня­кои ком­про­ми­си, за да под­дър­жат по­то­ка на кре­ди­ти към ико­но­ми­ка­та.

ЕЦБ ще има и обем на по­куп­ки­те от над 100 ми­ли­ар­да ев­ро все­ки ме­сец до края на го­ди­на­та. То­ва е с 20 про­цен­та по­ве­че от па­ри­те, с ко­и­то бан­ка­та раз­по­ла­га­ше все­ки ме­сец в раз­га­ра на кри­за­та с ев­ро­то.

Ако тряб­ва да обоб­щим - Ла­гард има пра­во ве­че да "ку­пи поч­ти всич­ко" по вся­ко вре­ме и в как­ва­то и сте­пен е ре­ши­ла, бя­ха пър­ви­те ко­мен­та­ри по бор­си­те, ко­и­то очак­ват ре­ше­ни­е­то й да из­стре­ля на­го­ре ак­ци­и­те и тър­го­ви­я­та.

Ита­лия

Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Ро­бер­то Гу­ал­ти­е­ри за­я­ви, че пра­ви­тел­ство­то пла­ни­ра па­кет за ико­но­ми­чес­ка под­кре­па за приб­ли­зи­тел­но 25 млрд. ев­ро. Той ка­за, че с то­ва це­ли да оси­гу­ри до­пъл­ни­тел­но фи­нан­си­ра­не за здрав­на­та сис­те­ма, как­то и ком­би­на­ция от мер­ки за под­по­ма­га­не на ком­па­ни­и­те и до­ма­кин­ства­та, вклю­чи­тел­но зам­ра­зя­ва­не на да­нъ­ци и внос­ки­те по за­е­ми­те, съ­що как­то и уве­ли­ча­ва­не на обез­ще­те­ни­я­та за без­ра­бо­ти­ца.

Пра­ви­тел­ство­то за­я­ви, че пла­ща­ни­я­та по ипо­теч­ни­те кре­ди­ти ще бъ­дат прек­ра­те­ни в ця­ла Ита­лия, а Ита­ли­ан­ска­та бан­ко­ва гру­па ABI об­я­ви, че кре­ди­то­ри­те ще пред­ла­гат зам­ра­зя­ва­не на внос­ки­те за мал­ки­те фир­ми и до­ма­кин­ства.

Ита­ли­ан­ско­то пра­ви­тел­ство прие и нов па­кет от мер­ки, кой­то пред­виж­да по­ве­че сред­ства за здрав­ния сек­тор и за ком­пен­си­ра­не на из­вън­ред­ни сък­ра­ще­ния на слу­жи­те­ли от за­сег­на­ти­те фир­ми. Ед­ни от тях ще поз­во­ля­ват на ком­па­ни­и­те да про­веж­дат го­диш­ни­те си сре­щи вир­ту­ал­но за оп­ре­де­лен пе­ри­од. Дру­ги мер­ки включ­ват по­ве­че сред­ства за здрав­ния сек­тор, ком­пен­са­ции за сък­ра­те­ни­те слу­жи­те­ли, дет­ски над­бав­ки, от­ла­га­не­то на ня­кои да­нъ­ци, до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди за ави­а­ци­он­на­та ин­дус­трия, ко­я­то пре­тър­пя се­ри­оз­ни уда­ри, дър­жав­на га­ран­ция за бан­ко­во фи­нан­си­ра­не и за­е­ми за фир­ми, за да се по­ви­ши лик­вид­нос­тта в ус­ло­ви­я­та на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние в стра­на­та.

Ис­па­ния

Ис­па­ния об­я­ви па­кет в раз­мер на 200 ми­ли­ар­да ев­ро, с кой­то ще бъ­дат под­по­мог­на­ти ком­па­нии, за­щи­те­ни ра­бот­ни­ци и дру­ги уя­зви­ми гру­пи, за­сег­на­ти от кри­за­та.

По­ло­ви­на­та от та­зи по­мощ ще са га­ран­ти­ра­ни от дър­жа­ва­та кре­ди­ти за ком­па­нии, а ос­та­на­ла­та част - за­е­ми и по­мо­щи за уя­зви­ми хо­ра. Око­ло 117 ми­ли­ар­да ев­ро от ця­ла­та су­ма ще бъ­де мо­би­ли­зи­ра­на от дър­жа­ва­та, а ос­та­на­ла­та част ще дой­де от час­тни ком­па­нии.

Гер­ма­ния

Гер­ма­ния ще от­пус­не до 550 млрд. ев­ро на ком­па­нии, за да га­ран­ти­ра тях­но­то оце­ля­ва­не и да пред­па­зи пер­со­на­ла им от не­га­тив­ни ефек­ти, за­я­ви ико­но­ми­чес­ки­ят ми­нис­тър Пе­тер Ал­тма­йер.

Цел­та е ни­то ед­на ком­па­ния, ко­я­то е би­ла в доб­ра фор­ма, да не бан­кру­ти­ра за­ра­ди ко­ро­на­ви­ру­са и ни­то ед­но ра­бот­но мяс­то да не бъ­де из­гу­бе­но.

Ре­ше­ни­е­то за фи­нан­со­ви сти­му­ли пред­виж­да съ­що ком­па­ни­и­те да мо­гат да от­ла­гат да­нъч­ни пла­ща­ния в раз­мер на ми­ли­ар­ди ев­ро, как­то и ма­щаб­но уве­ли­че­ние на кре­ди­ти­ра­не­то от дър­жав­на­та бан­ка KfW.

Пра­ви­тел­ство­то се съг­ла­ся­ва и да уве­ли­чи пуб­лич­ни­те ин­вес­ти­ции с 12.4 млрд. ев­ро до 2024 г, как­то и да улес­ни про­це­ду­ра­та за суб­си­дии на ком­па­ни­и­те със слу­жи­те­ли на на­ма­ле­но ра­бот­но вре­ме.

Кан­цле­рът Ан­ге­ла Мер­кел ве­че об­я­ви, че ще из­пол­зва всич­ки на­лич­ни сред­ства да по­мог­не на гер­ман­ски­те ком­па­нии и ра­бот­ни­ци за спра­вя­не със за­дъл­бо­ча­ва­що­то се вли­я­ние на ко­ро­на­ви­рус­на­та епи­де­мия. Цел­та е да се га­ран­ти­ра, че фир­ми­те ще раз­по­ла­гат с дос­та­тъч­на лик­вид­ност, за да пре­о­до­ле­ят кри­за­та, пре­диз­ви­ка­на от ко­ро­на­ви­рус­на­та епи­де­мия.

Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Олаф Шолц ка­за, че ня­ма да има ог­ра­ни­че­ния за сред­ства­та, ко­и­то мо­гат да бъ­дат от­пус­на­ти, ка­то е въз­мож­но да се на­ло­жи Гер­ма­ния да взе­ме до­пъл­ни­тел­но дълг, за да фи­нан­си­ра но­ви­те раз­хо­ди.

Кон­сер­ва­то­ри­те на Мер­кел оба­че още са ра­зе­ди­не­ни ко­га най-го­ля­ма­та ико­но­ми­ка в Ев­ро­па тряб­ва да на­ло­жи фис­кал­ни­те сти­му­ли, за да на­ма­ли въз­дейс­тви­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са.

Ве­ли­коб­ри­та­ния

Ве­ли­коб­ри­та­ния стар­ти­ра план за ико­но­ми­чес­ки сти­му­ли от 30 млрд. па­ун­да (35 млрд. ев­ро) са­мо ча­со­ве след ка­то Bank of England на­ма­ли лих­ве­ни­те про­цен­ти.

Ве­ли­коб­ри­та­ния об­я­ви, че ще да­де кре­дит­ни га­ран­ции в раз­мер на 330 ми­ли­ар­да ли­ри (399 ми­ли­ар­да щат­ски до­ла­ра) и още 20 ми­ли­ар­да ли­ри да­нъч­ни от­стъп­ки, гран­то­ве и дру­ги ви­до­ве по­мощ за биз­не­са, кой­то стра­да за­ра­ди раз­прос­тра­не­ни­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са. Цел­та по ду­ми­те на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Ри­ши Су­нак е да се по­мог­не на всич­ки сек­то­ри - от про­даж­би на дреб­но и ба­ро­ве до ле­ти­ща­та, ко­и­то поч­ти на­пъл­но спря­ха ра­бо­та.

Фран­ция

Френ­ско­то пра­ви­тел­ство ще от­пус­не над 30 млрд. ев­ро, за да пок­рие час­тич­но без­ра­бо­ти­ца­та, да­нъ­ци­те и да да­де дър­жав­ни га­ран­ции за за­е­ми за мал­кия биз­нес.

Ка­би­не­тът съ­що та­ка поз­во­ля­ва на ком­па­ни­и­те да пре­ус­та­но­вят пла­ща­ни­я­та на ня­кои да­нъ­ци и со­ци­ал­ни так­си. Бе­ше ак­ти­ви­ран па­кет за дър­жав­на суб­си­дия, ко­я­то да пок­рие въз­наг­раж­де­ни­я­та на слу­жи­те­ли­те с не­пъл­но ра­бот­но вре­ме. На дър­жав­на­та ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка Bpifrance и бе­ше на­ре­де­но да га­ран­ти­ра за­е­ми, не­об­хо­ди­ми за пре­о­до­ля­ва­не на крат­кос­роч­ни­те проб­ле­ми с па­рич­ния по­ток.

Па­риж съ­що поз­во­ли ком­про­ми­си на ком­па­ни­и­те по от­но­ше­ние на сро­ко­ве­те за из­пъл­не­ние на до­го­во­ри­те с пуб­лич­ния сек­тор, та­ка че да бъ­дат об­лек­че­ни и по­диз­пъл­ни­те­ли­те.

Ка­на­да

Спа­си­тел­ни­ят ико­но­ми­чес­ки па­кет за Ка­на­да е в раз­мер на 27 ми­ли­ар­да ка­над­ски до­ла­ра (19 ми­ли­ар­да щат­ски до­ла­ра). Стра­на­та е под дво­ен удар - ко­ро­на­ви­рус и ряз­ко­то по­ни­же­ние на це­ни­те на пет­ро­ла, ко­е­то вли­яе не­га­тив­но вър­ху чет­вър­тия по го­ле­ми­на про­из­во­ди­тел на су­ров нефт в све­та.

Бан­ка­та на Ка­на­да по­ни­жи ос­нов­на­та си став­ка за овър­найт до 1.25% от 1.75% в от­го­вор на епи­де­ми­я­та. Очак­ва се още ед­но на­ма­ле­ние през след­ва­щия ме­сец.

Ру­сия

Ру­сия об­я­ви се­рия мер­ки в под­кре­па на ико­но­ми­ка­та и бор­ба с раз­прос­тра­не­ни­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са на об­ща стой­ност 3 ми­ли­ар­да ев­ро и при­зо­ва ком­па­ни­и­те към по-го­ля­ма от­го­вор­ност.

Сред об­я­ве­ни­те мер­ки са под­кре­па за снаб­дя­ва­не на ма­га­зи­ни­те с про­дук­ти от пър­ва не­об­хо­ди­мост чрез пре­фе­рен­ци­ал­ни за­е­ми за тър­гов­ци­те и въ­веж­да­не на "мит­ни­чес­ки зе­лен ко­ри­дор" за улес­ня­ва­не на вно­са на та­ки­ва про­дук­ти. Пре­ми­е­рът Ми­ха­ил Ми­шус­тин съ­об­щи и мер­ки в под­кре­па на ту­риз­ма и въз­душ­ния тран­спорт, ко­и­то са осо­бе­но за­сег­на­ти, по-спе­ци­ал­но чрез от­ла­га­не на да­нъч­ни пла­ща­ния. Те­зи мер­ки мо­гат да бъ­дат раз­ши­ре­ни и за дру­ги сек­то­ри. Пра­ви­тел­ство­то ще пред­ла­га и за­е­ми на пре­фе­рен­ци­ал­ни лих­ви за мал­ки­те и сред­ни пред­при­я­тия и ще уве­ли­чи обе­ма на суб­си­ди­и­те за тях.

Гър­ция

Гър­ция ус­ко­ри при­е­ма­не­то на фи­нан­со­ви сти­му­ли за ико­но­ми­ка­та, след ка­то ста­на яс­но, че 14 000 тру­до­ви до­го­во­ра са би­ли прек­ра­те­ни в Гър­ция са­мо през март в ус­ло­ви­я­та на ико­но­ми­чес­ки­те пос­лед­ствия от раз­прос­тра­не­ни­е­то на но­вия ко­ро­на­ви­рус. 50 про­цен­та от хо­те­ли­те за зат­во­ре­ни, пла­жо­ве­те съ­що, очак­ва се ка­тас­тро­фа на лет­ния се­зон.

Мер­ки са на­со­че­ни към кре­ди­ти на мал­ки и сред­ни фир­ми. За ро­ди­те­ли­те се пред­виж­да да мо­гат да из­пол­зват спе­ци­ал­на пла­те­на от­пус­ка, до­ка­то учи­ли­ща­та в стра­на­та са зат­во­ре­ни.

Пре­ми­е­рът Ки­ри­а­кос Ми­цо­та­кис ве­че от­пра­ви при­зив към ев­ро­пей­ски­те си пар­тньо­ри,  раз­хо­ди­те за спра­вя­не с ко­ро­на­ви­ру­са да бъ­дат из­клю­че­ни от бюджет­ни­те кал­ку­ла­ции. Гър­ция е под мо­ни­то­рин­го­ва прог­ра­ма, след ка­то из­ле­зе от спа­си­тел­ния си план през ав­густ 2018 г. и се съг­ла­си за го­ди­шен из­ли­шък от 3.5% от БВП до 2022 г. Се­га пра­ви­тел­ство­то ис­ка да го на­ма­ли, за да има по­ве­че фис­кал­но прос­тран­ство за­ра­ди пан­де­ми­я­та.

Сър­бия

Cpъбcкoтo пpaвитeлcтвo гот­ви па­кет от мepки cpeщy икoнoмичecкитe пocлeди­ци от ко­ро­на­ви­ру­са. Haциoнaлнaтa бaнкa (HБC) щe на­ма­ли бaзoвия лиxвeн пpoцeнт дo 1,75%. Ще се ин­вес­ти­рат дoпъл­нитeлни 24 млpд. динapa (203 млн. eвpo) в пpoeкти, cвъpзaни кaпитaлoвaтa ин­фpacтpyктypa, ще има и финaнcoвa пoдкpeпa зa xopaтa в pиcк. Пpeмиepът Aнa Бъpнaбич обе­ща eднoкpaтнa пoмoщ зa вcички пeнcиoнepи в paзмep нa пoнe 4 xил. динapa (34 eвpo).

Ки­тай

Ки­тай от­де­ли 110.5 млрд. юа­на (14.1 млрд. ев­ро) за бор­ба с пан­де­ми­я­та от­тук на­сет­не. Пе­кин за­си­ли под­кре­па­та за фи­нан­си­ра­не на за­сег­на­ти­те от ви­ру­си ре­ги­о­ни, а цен­трал­на­та бан­ка на­ма­ли ня­кол­ко клю­чо­ви став­ки, вклю­чи­тел­но ре­фе­рен­тна­та лих­ва ка­то при­зо­ва бан­ки­те да да­ват ев­ти­ни за­е­ми и об­лек­че­ния за пла­ща­ния на из­ло­же­ни­те на риск ком­па­нии.

Ки­тай ще мо­ди­фи­ци­ра еко­ло­гич­ния надзор на ком­па­ни­и­те, за да по­мог­не за въ­зоб­но­вя­ва­не­то на про­из­вод­ство­то, на­ру­ше­но от ко­ро­на­ви­ру­са, ка­то пре­дос­та­вя на фир­ми­те по­ве­че вре­ме за от­стра­ня­ва­не на еко­ло­гич­ни проб­ле­ми.

Япо­ния

Япон­ска­та цен­трал­на бан­ка за­я­ви, че ще уд­вои по­куп­ки­те си на рис­ко­ви ак­ти­ви ка­то бор­со­во тър­гу­ва­ни фон­до­ве до око­ло 12 три­ли­о­на йе­ни (101.3 млрд. ев­ро) го­диш­но и ще съз­да­де прог­ра­ма за удъл­жа­ва­не на ед­но­го­диш­ни­те за­е­ми, ко­я­то да е с ну­ле­ва лих­ва и да се от­пус­ка на фи­нан­со­ви­те ин­сти­ту­ции за уве­ли­ча­ва­не на кре­ди­ти­ра­не­то на фир­ми, за­сег­на­ти от пан­де­ми­я­та.

За да се пре­дот­вра­ти зам­ра­зя­ва­не­то на кре­дит­ни­те па­за­ри, тя ще за­де­ли 2 три­ли­о­на йе­ни (16.9 млрд. ев­ро) за до­пъл­ни­тел­ни по­куп­ки на тър­гов­ски кни­жа и кор­по­ра­тив­ни об­ли­га­ции. Пред­ви­де­ни са и още 180 млрд. йе­ни го­диш­но за ак­ти­ви на ин­вес­ти­ци­он­ни тръс­то­ве за нед­ви­жи­ми имо­ти.

Меж­дув­ре­мен­но пра­ви­тел­ство­то об­я­ви вто­ри па­кет от мер­ки на стой­ност око­ло 3.6 ми­ли­ар­да ев­ро, ка­то най-го­ля­ма под­кре­па ще усе­тят мал­ки­те и сред­ни­те фир­ми.

Ин­дия

Ин­дийс­ка­та цен­трал­на бан­ка Reserve Bank of India пла­ни­ра да на­лее све­жа па­рич­на лик­вид­ност в сис­те­ма­та чрез вто­ри кръг от дъл­гос­роч­ни ре­по опе­ра­ции. Цел­та е из­бух­ва­не­то на ко­ро­на­ви­ру­са да не из­трие на­деж­ди­те за въз­ста­но­вя­ва­не на ико­но­ми­чес­кия рас­теж на стра­на­та.

Меж­дув­ре­мен­но пра­ви­тел­ство­то ис­ка съ­що­то и от дър­жав­ни­те бан­ки, ка­то нас­то­я­ва­не­то е да одоб­рят но­ви кре­ди­ти в раз­мер от 500 млрд. до 600 млрд. ру­пии (меж­ду 6 и 7.2 млрд. ев­ро) са­мо до края на март.

Юж­на Ко­рея

Пра­ви­тел­ство­то об­я­ви па­кет от фи­нан­со­ви сти­му­ли на стой­ност 11.7 три­ли­о­на вон (8.8 млрд. ев­ро), за да смек­чи въз­дейс­тви­е­то на най-го­ля­мо­то ог­ни­ще на ко­ро­на­ви­рус из­вън Ки­тай. През та­зи го­ди­на ще бъ­дат из­да­де­ни до­пъл­ни­тел­ни 10.3 три­ли­о­на дър­жав­ни об­ли­га­ции за фи­нан­си­ра­не на до­пъл­ни­тел­ния бюджет.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички