Сряда,

Биткойн или злато: Къде е сигурно за парите?

От: Деа Димитрова -
A
A
A
  • Милениалите обичат биткойн, аналоговите хора - злато
  • Це­на­та на най-по­пу­ляр­на­та вир­ту­ал­на ва­лу­та се на­ду с 220% за 6 ме­се­ца
  • Иде­ал­но­то пор­тфо­лио за дъл­гос­роч­ни ин­вес­ти­то­ри тряб­ва да включ­ва бла­го­род­ни ме­та­ли, крип­то­ва­лу­ти и ак­ции на соф­ту­ер­ни ком­па­нии, каз­ват ек­спер­ти­те

Ко­вид­кри­за­та по­ка­за още ед­на раз­ли­ка меж­ду по­ко­ле­ни­я­та. Във вре­ме, ко­га­то ин­вес­ти­то­ри­те тър­сят си­гур­ност за па­ри­те си, ми­ле­ни­а­ли­те  за­ла­гат на бит­кой­на, а хо­ра­та от ана­ло­го­ва­та епо­ха пред­по­чи­тат зла­то­то. То­зи ана­лиз са нап­ра­ви­ли ек­спер­ти на JPMorgan, ци­ти­ра­ни от Bloomberg. Те по­соч­ват още, че по­ко­ле­ни­е­то У "прег­ръ­ща" ак­ци­и­те, осо­бе­но тех­но­ло­гич­ни­те, а по-въз­рас­тни­те от Х-ге­не­ра­ци­я­та про­да­ват ак­ции.

Как­во тър­сят ин­ди­ви­ду­ал­ни­те ин­вес­ти­то­ри е оче­вид­но от 46-про­цен­тния ръст на це­ни­те на кни­жа­та след раз­про­даж­би­те през март, ис­то­ри­чес­ки­те ре­кор­ди при зла­то­то и ра­ли­то при крип­то­ва­лу­ти­те.

Жъл­ти­ят ме­тал и бит­кой­ни­те, дър­жа­ни от бор­со­во-тър­гу­ва­ни фон­до­ве (ETF), от­чи­тат си­лен ин­те­рес през пос­лед­ни­те пет ме­се­ца, след ка­то и по-мла­ди­те, и по-въз­рас­тни­те ин­вес­ти­то­ри се на­со­чи­ха към "ал­тер­на­тив­ни" ва­лу­ти, пи­шат стра­те­зи­те.

Въз­хо­дът на зла­то­то про­дъл­жа­ва с пъл­на си­ла. В сря­да це­на­та на бла­го­род­ния ме­тал пре­ми­на 2022,29 до­ла­ра за тро­йун­ция, след ка­то по-ра­но дос­тиг­на над 2031 до­ла­ра. Фю­чър­сна­та це­на съ­що е над пра­га от 2000 до­ла­ра - 2027,25 до­ла­ра за тро­йун­ция.

Стой­нос­тта е над 30% по-ви­со­ка от на­ча­ло­то на го­ди­на­та, ка­то ръс­то­ве­те най-ве­ро­ят­но ще про­дъл­жат, след ка­то уп­ра­ви­те­лят на Фед за Сан Фран­цис­ко Ме­ри Да­ли за­я­ви, че аме­ри­кан­ска­та ико­но­ми­ка се нуж­дае от по­ве­че под­кре­па от пър­во­на­чал­но пред­по­ла­га­на­та, съ­об­ща­ва Bloomberg, ци­ти­ра­на от investor.bg.

Но ако го­во­рим за ръс­то­ве, бит­кой­нът пе­че­ли с мно­го. Пре­ди дни стой­нос­тта на най-по­пу­ляр­на­та крип­то­ва­лу­та дос­тиг­на 12 000 до­ла­ра за пър­ви път от от 9 ав­густ ми­на­ла­та го­ди­на. В срав­не­ние с ни­во­то от 3800 до­ла­ра през март, то­ва е ог­ро­мен 220-про­цен­тов ръст. Но це­на­та е да­ле­че от ис­то­ри­чес­кия мак­си­мум от 20 000 до­ла­ра за бит­койн, дос­тиг­нат през де­кем­ври 2017 го­ди­на. След то­зи връх крип­то­ва­лу­та­та по­тъ­на за дъл­го, а мно­го от "ми­ньо­ри­те" за­ро­ви­ха "ко­пач­ки­те" в очак­ва­не на края й. Се­га оба­че е вре­ме да ги из­ва­дят на­но­во. У нас ко­па­чи­те на бит­кой­ни ве­че съз­да­ват проб­ле­ми на Енер­го­то - нас­ко­ро ЧЕЗ за­ло­ви кра­дец на ток, кой­то пол­звал не­ле­гал­но елек­тро­е­нер­гия за 20 000 лв. на ме­сец, за да до­би­ва вир­ту­ал­ни па­ри.

Лю­бо­пит­но е, че най-мо­дер­ни­ят ак­тив се озо­ва в ед­на и съ­ща кош­ни­ца с най-ста­ри­те убе­жи­ща по вре­ме­то на кри­за - не са­мо зла­то­то, но и среб­ро­то, ко­е­то от март се по­ви­ши с це­ли 90%.

Яс­но е, че пос­къп­ва­не­то на бла­го­род­ни­те ме­та­ли се дъл­жи на опа­се­ни­я­та, че из­ли­за­не­то от ко­ро­нак­ри­за­та ще е про­дъл­жи­тел­но. В съ­що­то вре­ме фис­кал­ни­те и па­рич­ни сти­му­ли ве­че над­хвър­ли­ха 17 три­ли­о­на до­ла­ра. Аме­ри­кан­ски­те сък­ро­вищ­ни об­ли­га­ции по­каз­ват от­ри­ца­тел­на въз­връ­ща­е­мост. В пос­лед­ния ден на юли до­ла­рът пад­на до най-нис­ко­то си ни­во от две го­ди­ни - САЩ от­че­то­ха ре­кор­ден спад на БВП и на­рас­тва­ща без­ра­бо­ти­ца. Но за раз­ли­ка от па­ри­те, цен­трал­ни­те бан­ки не мо­гат да пе­ча­тат кюл­че­та.

Бит­кой­нът съ­що се ока­за нет­ра­ди­ци­он­на зас­тра­хов­ка сре­щу гло­бал­на­та нес­та­бил­ност за­ра­зи  уве­ли­че­ни­е­то на он­лайн пла­ща­ни­я­та. Те бя­ха за 4.1 три­ли­о­на до­ла­ра през ми­на­ла­та го­ди­на и мо­же да дос­тиг­нат 5 три­ли­о­на до­ла­ра през та­зи, спря­мо 3.2 три­ли­о­на до­ла­ра три го­ди­ни по-ра­но",  об­яс­ня­ват ана­ли­за­то­ри­те от ITI Capital, ци­ти­ра­ни от "Пог­лед ин­фо".

Иде­ал­но­то пор­тфо­лио за дъл­гос­роч­ни ин­вес­ти­то­ри тряб­ва да включ­ва бла­го­род­ни ме­та­ли, бит­кой­ни и ак­ции на соф­ту­ер­ни ком­па­нии, спо­ред ана­ли­за­то­ри­те на ITI Capital.

Ин­те­рес­но­то е, че по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние за­ра­ди пан­де­ми­я­та (март, ап­рил, май) имен­но ин­вес­ти­ци­и­те в бит­кой­ни се ока­за­ха най-ус­пеш­ни - вир­ту­ал­ни­те мо­не­ти, за­ку­пе­ни в на­ча­ло­то на март, до­не­со­ха око­ло 14% при­хо­ди до юни. А те­зи, ко­и­то са за­ку­пи­ли крип­то­ва­лу­та­та на 16 март на най-нис­ка­та це­на за ка­ран­тин­ния пе­ри­од, са ус­пе­ли да спе­че­лят 74%, из­чис­ля­ват ек­спер­ти­те на "Фи­нек­спер­ти­за". Спо­ред рей­тин­га на най-пе­че­лив­ши­те ин­вес­ти­ци­он­ни ин­стру­мен­ти по вре­ме на пан­де­ми­я­та, зла­то­то след­ва­ше на вто­ро мяс­то по от­но­ше­ние на до­ход­нос­тта (плюс 11% от март до юни), а на тре­то мяс­то са аме­ри­кан­ски­те ак­ции (10%). Ка­то да­та на за­ку­пу­ва­не на ак­ти­ва се при­е­ма мо­мен­тът на мак­си­мал­но на­ма­ля­ва­не на стой­нос­тта му по вре­ме на пан­де­ми­я­та. То­ест то­ва е мак­си­мал­ни­ят до­ход на оне­зи, ко­и­то са пред­по­ло­жи­ли пра­вил­но под­хо­дя­щия мо­мент да за­ку­пят бит­кой­ни и аме­ри­кан­ски ак­ции.

Но в съ­що­то вре­ме крип­то­ва­лу­ти­те са най-нес­та­бил­ни­те и неп­ред­ви­ди­ми ак­ти­ви.  След ка­то бит­кой­нът прес­ко­чи 12 000 до­ла­ра, той за­поч­на да па­да бър­зо и в рам­ки­те на ми­ну­та це­на­та му сле­зе до 10 500 до­ла­ра. След то­ва оба­че се въз­ста­но­ви до над 11 000 до­ла­ра.

За­май­ва­що­то по­ви­ше­ние на стой­нос­тта на то­зи ак­тив пре­диз­ви­ка ис­тин­ска сен­за­ция пре­ди три го­ди­ни. Це­на­та на бит­койн пос­та­вя­ше ре­корд след ре­корд. По­ня­ко­га в един ден един бит­койн мо­же­ше да по­ка­же два ис­то­ри­чес­ки ре­кор­да с ко­ло­са­лен рас­теж - сут­рин­та да по­ев­ти­нее до 14 хи­ля­ди до­ла­ра, а сле­до­бед да ско­чи до 15 хи­ля­ди до­ла­ра.  До 2018 г. бит­кой­нът се ка­чи до 20 000 до­ла­ра, но след то­ва ба­ло­нът ряз­ко се спу­ка. През яну­а­ри 2018 г. той пад­на до 10 хи­ля­ди до­ла­ра, а през фев­ру­а­ри - ве­че до шест хи­ля­ди и по-мал­ко.

Фи­нан­со­ви­ят ана­ли­за­тор на FxPro Алек­сан­дър Куп­ци­ке­вич не из­ключ­ва, че след гло­бал­на раз­про­даж­ба на фон­до­вия па­зар, зла­то­то и бит­кой­ни­те мо­же да спад­нат.

"Тряб­ва да вни­ма­ва­ме за те­ку­щия рас­теж на це­ни­те на зла­то­то и крип­то­ва­лу­ти­те, за раз­ли­ка от об­що­то на­ма­ля­ва­не на рис­ко­ви­те по­зи­ции. То­зи рас­теж чес­то е нес­та­би­лен и бър­зо се сме­ня с го­ля­ма раз­про­даж­ба ", от­бе­ляз­ва Куп­ци­ке­вич.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички