Петък,

Аде­мов: Мер­ки­те са на прин­ци­па “За все­ки­го по не­що”

От: Стандарт -
A
A
A
  • Под­бра­ни ка­то най-пос­тра­да­ли от кри­за­та са чи­нов­ни­ци­те, смя­та пред­се­да­те­лят на со­ци­ал­на­та ко­ми­сия в НС

 

Со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ки­те мер­ки, ко­и­то се пред­ла­гат в мо­мен­та, са на прин­ци­па "За все­ки­го по не­що", или по друг на­чин ка­за­но, раз­да­ва­не на кал­пак, без яс­но тар­ге­ти­ра­не на пред­ло­же­ни­те мер­ки. Та­зи по­зи­ция за­щи­ти пред­се­да­те­лят на со­ци­ал­на­та ко­ми­сия в пар­ла­мен­та д-р Ха­сан Аде­мов в ин­тер­вю за "Те­лег­раф". Спо­ред не­го лип­сва връз­ка с Пла­на за въз­ста­но­вя­ва­не на Ев­ро­па. "Все още очак­ва­ме На­ци­о­нал­ния план ка­то ос­но­ва за пре­го­во­ри с Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия. За­къс­ня­ва­ме с под­го­тов­ка­та за по­лу­ча­ва­не на под­кре­па по ли­ния на ев­ро­пейс­ка­та со­ли­дар­ност. Из­кус­тво­то на по­до­бен тип мер­ки се със­тои в на­ми­ра­не­то на ба­ланс меж­ду ди­фе­рен­ци­ра­ния и уни­вер­сал­ния под­ход, не­що, ко­е­то не виж­да­ме в пред­ло­же­ния про­ект", ка­за д-р Аде­мов. По ду­ми­те му на то­зи етап ра­бо­те­щи­те в ре­ал­ния сек­тор и те­зи на ми­ни­мал­на ра­бот­на зап­ла­та са из­вън об­хва­та на мер­ки­те и със си­гур­ност ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни! Под­бра­ни ка­то най-пос­тра­да­ли от кри­за­та са пре­дим­но слу­жи­те­ли­те в дър­жав­на­та ад­ми­нис­тра­ция и пуб­лич­ния сек­тор, ка­те­го­ри­чен е на­род­ни­ят пред­ста­ви­тел от ДПС. "Виж­да­ме уве­ли­че­ние на раз­хо­ди­те за пер­со­нал в ня­кол­ко ми­нис­тер­ства с 30 про­цен­та от 1 ав­густ, уве­ли­че­ни­е­то на стан­дар­ти­те по де­ле­ги­ра­ни­те от дър­жа­ва­та дей­нос­ти за учи­лищ­но и дет­ско здра­ве­о­паз­ва­не и здрав­ни­те ка­би­не­ти, как­то и стан­дар­ти­те в со­ци­ал­на­та сфе­ра, до­бав­ки­те към пен­си­и­те, уве­ли­че­ни­я­та на сред­ства­та за суб­си­дии по На­ред­ба 3 на Ми­нис­тер­ство­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то, как­то и уве­ли­че­ние на стой­нос­тта на здрав­но­о­си­гу­ри­тел­ни­те пла­ща­ния за ме­ди­цин­ска и ден­тал­на по­мощ с 10% и др. Не каз­вам, че по­со­че­ни­те по­лу­ча­те­ли на та­зи под­кре­па не я зас­лу­жа­ват, но кри­за­та е пов­се­мес­тна и очак­ва­ни­я­та са всич­ки бъл­гар­ски граж­да­ни да по­лу­чат по не­що ка­то в дру­ги­те ев­ро­пей­ски стра­ни", об­яс­ня­ва Ха­сан Аде­мов.

По от­но­ше­ние на мер­ки­те за без­ра­бо­ти­ца­та, той смя­та, че ня­кои от тях са ме­ко ка­за­но дос­та спор­ни. Нап­ри­мер уве­ли­ча­ва­не­то на сро­ка за обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца с три ме­се­ца на те­зи, ко­и­то са на ми­ни­мал­но обез­ще­те­ние, как­то и уве­ли­че­ни­е­то на раз­ме­ра на обез­ще­те­ни­е­то за без­ра­бо­ти­ца от 9 на 12 ле­ва. То­ва тряб­ва да ста­не чрез про­ме­ни в За­ко­на за бюдже­та на Дър­жав­но­то об­щес­тве­но оси­гу­ря­ва­не и Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не. Още по-стран­но е, че те­зи мер­ки се пред­ла­гат в пос­лед­на­та сед­ми­ца от ра­бо­та­та на На­род­но­то съб­ра­ние, за­я­вя­ва д-р Аде­мов. И до­пъл­ва: "За по­ре­ден път се­ри­оз­ни раз­хо­ди се пра­вят чрез за­о­би­ка­ля­не на пар­ла­мен­та с пос­та­нов­ле­ние на Ми­нис­тер­ския съ­вет по пред­ло­же­ние на фи­нан­со­вия ми­нис­тър. Ако те­зи 1,162 млрд. лв. мо­гат да бъ­дат за смет­ка на дър­жав­ния бюджет, тряб­ва да се ка­же кои от пред­ви­де­ни­те раз­хо­ди ще бъ­дат ор­я­за­ни, за­що­то е на­ив­но да се смя­та на то­зи етап, че при­хо­ди­те ще бъ­дат пре­из­пъл­не­ни. Всич­ко то­ва пред­по­ла­га ак­ту­а­ли­за­ция на дър­жав­ния бюджет, до­ри и сред­ства­та да са за смет­ка на фис­кал­ния ре­зерв.".

По­пи­тан как ще ко­мен­ти­ра про­тес­ти­те, по­ли­ти­кът за­я­вя­ва: "На­ша­та пар­ла­мен­тар­на гру­па сме на­яс­но с при­чи­ни­те за те­зи про­тес­ти. Ние сто­им нас­тра­ни от то­ва аг­ре­сив­но про­ти­во­пос­та­вя­не меж­ду ин­сти­ту­ци­и­те, от­каз­ва­ме да бъ­дем във­ле­че­ни в то­ва бла­то, в ко­е­то се на­ми­рат. По пра­ви­ло в кри­тич­ни за дър­жа­ва­та си­ту­а­ции, как­ва­то е без­спор­но се­гаш­на­та кри­за, ви­на­ги се тър­си на­чин ДПС да бъ­де пре­вър­на­то в уни­вер­сал­ния ви­нов­ник. Мно­го по­ли­ти­чес­ки про­ек­ти са по­лу­чи­ли ле­ги­ти­ма­ция имен­но на ба­за­та на ан­ти-ДПС го­во­ре­не. Но те­зи вре­ме­на от­дав­на са в ми­на­ло­то. ДПС стои ста­бил­но и здра­во на по­зи­ции, свър­за­ни със за­паз­ва­не на дър­жав­нос­тта и ев­ро­ат­лан­ти­чес­ки­те цен­нос­ти. Опи­тът за по­ред­но са­та­ни­зи­ра­не на ДПС ня­ма как да ус­пее, за­що­то то­зи но­мер ве­че е де­ли­ги­ти­ми­ран. Всич­ки, ко­и­то се опит­ват да пра­вят по­ли­ти­ка, ка­че­ни на кло­на на про­ти­во­пос­та­вя­не­то и дес­трук­тив­но­то по­ве­де­ние, за смет­ка и на гър­ба ДПС, ня­ма как да жъ­нат по­ли­ти­чес­ки ус­пе­хи, как­то е би­ло до­се­га."

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички