Вторник,

Ще се напълнят ли родните пла­жо­ве?

От: Деа Ди­мит­ро­ва -
A
A
A
  • Мер­ки­те и зат­во­ре­ни­те гра­нич­ни пун­кто­ве ще ох­ла­дят же­ла­е­щи­те да се къ­пят в Бя­ло мо­ре
  • В курортите ни е по-евтино, от туристическия бранш зависи дали ще се върнат българите

Ос­нов­ни­ят "ви­нов­ник" за от­ли­ва на бъл­га­ри­те от род­но­то мо­ре - Гър­ция, мо­же да се ока­же и ед­на от при­чи­ни­те ку­рор­ти­те ни да се на­пъл­нят от­но­во. Ре­ше­ни­е­то на влас­ти­те в Ати­на да за­тег­нат мер­ки­те за вли­за­не в стра­на­та от­каз­ва мно­зи­на на­шен­ци да се къ­пят на Бя­ло, вмес­то на Чер­но мо­ре. Юж­на­та ни съ­сед­ка по­со­чи ГКПП Ку­ла­та ка­то един­стве­ни­ят гра­ни­чен пун­кт по су­ша (вклю­чи­тел­но те­зи в Ал­ба­ния, Тур­ция и Се­вер­на Ма­ке­до­ния), през кой­то ще бъ­дат до­пус­ка­ни ту­рис­ти от 1 юли. Още съ­щия ден на гръц­ки­те КПП-та, съп­ре­дел­ни на на­ши­те Илин­ден, Ивай­лов­град и Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да, бе спря­но про­пус­ка­не­то на чуж­ди граж­да­ни, ко­и­то пъ­ту­ват с цел ту­ри­зъм. Ми­на­ват са­мо то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и се­зон­ни ра­бот­ни­ци с тру­до­ви до­го­во­ри. Зат­во­рен е и пун­ктът при Зла­тог­рад. Очак­ва­ше се съ­що­то да се слу­чи и с Ма­ка­за, но в сря­да пре­ми­на­ва­не­то там бе въз­мож­но. Ве­ро­ят­на­та при­чи­на за то­ва е ре­ак­ци­я­та на мес­тни­те влас­ти в Ко­мо­ти­ни, ко­и­то по­ис­ка­ха пра­ви­тел­ство­то в Ати­на да пре­раз­гле­да ре­ше­ни­е­то си. Мо­ти­ви­те са, че ту­риз­мът в Се­вер­на Гър­ция раз­чи­та пре­дим­но на бъл­гар­ски­те гос­ти. От­тук пре­ми­на­ва и ос­нов­ни­ят по­ток на ру­мън­ски ту­рис­ти. Мно­го гър­ци от ра­йо­на на Ко­мо­ти­ни пък ид­ват да па­за­ру­ват по-ев­ти­ни про­дук­ти и го­ри­во в Кир­ко­во и дру­ги съ­сед­ни се­ли­ща у нас.

В Кър­джа­ли пък ко­мен­ти­ра­ха, че ако Ма­ка­за бъ­де зат­во­рен, ще се на­со­чат към Бъл­гар­ско­то Чер­но­мо­рие, за­що­то Ку­ла­та-Про­ма­хон е на 6 ча­са път.

48 ча­са ча­каш за­вет­ния QR код

Ос­вен зат­ва­ря­не­то на гра­нич­ни­те пун­кто­ве, дру­го не­у­доб­ство за же­ла­е­щи­те да пъ­ту­ват до пла­жо­ве­те на Бя­ло мо­ре е изис­ква­не­то за по­пъл­ва­не на за­дъл­жи­тел­на дек­ла­ра­ция. Цел­та на мяр­ка­та, на­ло­же­на от гръц­ки­те влас­ти, е да мо­же да се ре­а­ги­ра не­за­бав­но при по­ло­жи­те­лен тест за Covid-19.

Дек­ла­ра­ци­я­та се по­пъл­ва на ан­глий­ски език в ин­тер­нет ми­ни­мум 48 ча­са пре­ди пъ­ту­ва­не­то - не­за­ви­си­мо да­ли то е с ко­ла, със са­мо­лет или с ко­раб. В нея се опис­ват под­роб­нос­ти за пре­воз­но­то сред­ство или по­ле­та, да­та на вли­за­не и гра­ни­чен пун­кт. Ис­кат се лич­ни и пас­пор­тни дан­ни, как­то и под­роб­на ин­фор­ма­ция за кон­такт - те­ле­фон, имейл и до­ма­шен ад­рес. Вли­за­щи­те в Гър­ция тряб­ва да опи­шат ис­то­ри­я­та на пъ­ту­ва­ни­я­та си в дру­ги дър­жа­ви през пос­лед­ни­те 15 дни и да по­со­чат точ­ния ад­рес, къ­де­то ще от­сед­нат, как­то и да да­дат кон­такт на свой бли­зък за връз­ка. За­дъл­жи­тел­но се по­соч­ва и пла­ни­ра­ни­ят мар­шрут в Гър­ция, как­то и ад­ре­сът, на кой­то ще от­сед­не­те. Ако пъ­ту­ва­те с ав­то­мо­бил и след то­ва из­пол­зва­те фе­ри­бот, за­ку­пу­ва­не­то на би­ле­та ста­ва със съ­щия код.

Гръц­ки­те влас­ти пла­ни­рат да тес­тват ежед­нев­но за ко­ро­на­ви­рус над 8000 ту­рис­ти, вли­за­щи в стра­на­та. В слу­чай, че на гра­ни­ца­та по­пад­не­те сред те­зи, ко­и­то ще бъ­дат из­след­ва­ни, тряб­ва да се са­мо­и­зо­ли­ра­те за един ден до из­ли­за­не на ре­зул­та­ти­те на ад­ре­са, кой­то сте по­со­чи­ли.

След ка­то всич­ки дан­ни в дек­ла­ра­ци­я­та са по­пъл­не­ни, по имейл ще по­лу­чи­те спе­ци­а­лен QR код, кой­то слу­жи за иден­ти­фи­ка­ция на  гра­ни­ца­та. Той тряб­ва да дой­де до 48 ча­са.

От МВР пре­по­ръч­ват на пъ­ту­ва­щи­те към Гър­ция ту­рис­ти да но­сят и хар­ти­е­но ко­пие на елек­трон­на­та фор­ма PLF (Passenger Locator Form), ко­я­то да мо­гат да пред­ста­вят на гръц­ки­те влас­ти при вли­за­не в юж­на­та ни съ­сед­ка.

Всич­ко то­ва ще е спън­ка за оне­зи, ко­и­то спон­тан­но ре­ша­ват да тръг­нат към гръц­ки­те пла­жо­ве. Та­ки­ва са го­ля­ма част от уи­кенд ту­рис­ти­те. Твър­де ве­ро­ят­но е но­ви­те мер­ки да ги на­ка­рат да пред­по­че­тат род­но­то мо­ре, на­дя­ват се от ту­рис­ти­чес­кия бранш.

Още пър­вия ден след вли­за­не­то в си­ла на но­ви­те изис­ква­ния по­то­кът от ав­то­мо­би­ли на ГКПП Ку­ла­та на­ма­ля, а мал­ци­на­та ту­рис­ти, ко­и­то пъ­ту­ва­ха за се­мей­ни по­чив­ки с пред­ва­ри­тел­ни ре­зер­ва­ции, спо­де­ли­ха, че са има­ли дос­та труд­нос­ти, до­ка­то по­лу­чат за­вет­ния QR код. Как­ва ли ще е си­ту­а­ци­я­та, ко­га­то хи­ля­ди дек­ла­ра­ции се по­да­дат по ед­но и съ­що вре­ме към гръц­ка­та сис­те­ма, ко­мен­ти­ра­ха на­шен­ци, ко­и­то не одоб­ря­ват но­во­въ­ве­де­ни­я­та. Спо­ред тях яв­но гър­ци­те са се уп­ла­ши­ли от за­ви­ше­ни­те слу­чаи на COVID-19 у нас и та­ка са ре­ши­ли да ни ог­ра­ни­чат.

Не е яс­но оба­че да­ли гръц­ки­те хо­те­ли­е­ри и рес­то­ран­тьо­ри ще се при­ми­рят с мяр­ка­та и ня­ма ли да нас­то­я­ват тя да се от­ме­ни, тъй ка­то бъл­гар­ски­те ту­рис­ти са ос­но­вен кон­тин­гент в ку­рор­ти­те на Хал­ки­ди­ки.

Мал­ки­те хо­те­ли жив­на­ха през уи­кен­да

В съ­що­то вре­ме ту­рис­ти­чес­ки­ят бранш у нас, кой­то се­ри­оз­но се стрес­на от ре­ал­на­та опас­ност за ну­лев се­зон за­ра­ди лип­са­та на чуж­ден­ци и не­же­ла­ни­е­то на бъл­га­ри­те да хо­дят на на­ши­те ку­рор­ти, то­ва ля­то пред­ла­га зна­чи­тел­но по-доб­ри въз­мож­нос­ти за по­чив­ка.

Це­ни­те в хо­те­ли­те и за­ве­де­ни­я­та са дос­та по-нис­ки в срав­не­ние с ми­на­ла­та го­ди­на. На­ма­ле­ни­я­та и до­пъл­ни­тел­ни­те бо­ну­си на­пъл­ни­ха пла­жо­ве­те по Юж­но­то Чер­но­мо­рие през уи­кен­да, ко­е­то вдъх­на на­деж­ди, че се­зо­нът не е за от­пис­ва­не, пи­ше "Флаг­ман". 

В Ца­ре­во, Ло­зе­нец, Ки­тен и При­мор­ско го­ля­ма част от хо­те­ли­те бя­ха пъл­ни. Спо­ред тър­гов­ци, обо­ро­ти­те не са би­ли чак тол­ко­ва нис­ки, кол­ко­то през ми­на­ла­та го­ди­на по то­ва вре­ме. В Чер­но­мо­рец уи­кенд па­ке­ти­те през юни стар­ти­ра­ха с мно­го нис­ки це­ни, очак­ва се тен­ден­ци­я­та да се за­па­зи и през та­зи сед­ми­ца.

В Бур­гас и Край­мо­рие пла­жо­ве­те се на­пъл­ни­ха, гос­ти има­ше и в го­ля­ма част от мал­ки­те хо­те­ли. Ре­гис­три­ран е се­ри­о­зен ръст на за­яв­ки през плат­фор­ма­та Airbnb.

В По­мо­рие в мо­мен­та не ра­бо­ти са­мо един го­лям хо­тел­ски ком­плекс, но всич­ки ос­та­на­ли от­во­ри­ха вра­ти и оп­ре­де­ле­но не съ­жа­ля­ва­ха.

В Слън­чев бряг и Не­се­бър съ­що се усе­ти жи­вот. В пе­тък ве­чер­та бе­ше Grand openig party на най-го­ле­ми­те нощ­ни клу­бо­ве, ко­и­то бя­ха пъл­ни. Дой­до­ха и пър­ви­те чуж­ди ту­рис­ти - в пе­тък от Ни­дер­лан­дия, в съ­бо­та и не­де­ля - от Гер­ма­ния.

В Со­зо­пол съ­що за­поч­на­ха да ид­ват гос­ти, след ка­то и там бя­ха на­ма­ле­ни це­ни­те. Ре­шен е и проб­ле­мът с пар­ки­ра­не­то в гра­да - мес­тна­та власт е раз­ва­ли­ла кон­це­си­я­та с дру­жес­тво­то, ко­е­то доско­ро е сто­па­нис­ва­ло та­зи дей­ност, и в мо­мен­та има око­ло 900 пар­ко­мес­та, а де­но­но­щие в ох­ра­ня­е­ма зо­на стру­ва са­мо 6 ле­ва.

Це­ни­те на сян­ка­та съ­що са по­ев­ти­не­ли и на Цен­трал­ния плаж в Со­зо­пол, кой­то нас­ко­ро по­лу­чи "Син флаг", ча­дъ­рът и шез­лон­гът са по 3,50 ле­ва. На "Хар­ма­ни­те" пък е без­плат­но. Не се пла­ща за плаж­ни при­над­леж­нос­ти на още 24 пла­жа, по­каз­ва спи­сък, пуб­ли­ку­ван на сай­та на ми­нис­тер­ство­то на ту­риз­ма.

Рав­нос­мет­ка­та по­каз­ва, че през пър­вия на­ис­ти­на то­пъл уи­кенд в пос­лед­ни­те дни на юни хо­ра­та обър­на­ха пог­лед към род­но­то мо­ре. Се­га оба­че всич­ко е в ръ­це­те на ту­рис­ти­чес­кия бранш - да не на­ду­ват пре­ко­мер­но це­ни­те и та­ка да пос­рещ­нат сво­и­те гос­ти, че те от­но­во да се вър­нат и да раз­каз­ват на сво­и­те при­я­те­ли кол­ко ху­ба­ва е ва­кан­ци­я­та в бъл­гар­ски­те чер­но­мор­ски ку­рор­ти. Ако го нап­ра­вят - кри­за­та с ко­ро­на­ви­ру­са на­ис­ти­на мо­же да се пре­вър­не във въз­мож­ност бъл­га­ри­те от­но­во да при­поз­на­ят род­но­то Чер­но­мо­рие и да го по­се­ща­ват до­ри и след ка­то Гър­ция об­лек­чи мер­ки­те за ту­рис­ти от чуж­би­на.

 

 

По­ле­ти Со­фия-Ми­ко­нос от ав­густ

Нис­ко­та­риф­на­та ави­о­ком­па­ния Wizz Air об­я­ви нов мар­шрут от Со­фия до гръц­ки ос­тров Ми­ко­нос. По­ле­ти­те ще стар­ти­рат от 7 ав­густ 2020 г. и ще се из­пъл­ня­ват два пъ­ти сед­мич­но - в по­не­дел­ник и пе­тък. Би­ле­ти­те ве­че са в про­даж­ба, ка­то це­ни­те в на­ча­ло­то са про­мо­ци­о­нал­ни.

В съ­що­то вре­ме сто­ти­ци по­ле­ти меж­ду Со­фия и го­ле­ми гра­до­ве в Ев­ро­па и све­та са от­ме­не­ни за­ра­ди лип­са­та на път­ни­ци и на­рас­на­ли­те слу­чаи на за­ра­зе­ни. Справ­ка на сай­та на Ми­нис­тер­ство на тран­спор­та по­ка­за, че до края на ав­густ нап­ри­мер ня­ма да се из­пъл­ня­ват въз­душ­ни­те кур­со­ве меж­ду Со­фия и Ати­на на ком­па­ни­и­те Ейд­жи­ън Еър­лайн­с и Рай­ъне­ър. Ня­ма да се осъ­щес­твят и за­я­ве­ни­те по­ле­ти до Па­фос на Ра­йъ­не­ър. Нис­ко­та­риф­ни­ят пре­воз­вач от­ме­ня кур­со­ве до Рим, Ми­ла­но, Тре­ви­зо, Бар­се­ло­на, Мад­рид, Тел Авив, Ки­ев, Бер­лин, Ви­е­на, Мар­си­лия, Ба­ден-Ба­ден, Ме­мин­ген, Хам­бург, Ха­ния, Кьолн, Айн­дхо­вен, Брюк­сел, Бир­мин­гъм, Един­бург, Лон­дон, Ли­вър­пул, Па­риж. До края на юли са от­ме­не­ни по­ле­ти­те от и до Ис­тан­бул на тур­ски­те ави­о­ли­нии, пи­ше "Труд".

Wizz Air от­ме­ня кур­со­ве от и до Ми­ла­но, Ба­ри, Лон­дон, Бра­тис­ла­ва, Брюк­сел, Тел Авив, Бу­да­пе­ща, Мал­та, Лар­на­ка, Бар­се­ло­на, Ва­лен­сия, Ли­са­бон, Сан­кт Пе­тер­бург.

До края на юли Али­та­лия прек­ра­тя­ва по­ле­ти­те си меж­ду Со­фия и Рим. До 24 ок­том­ври Луф­тхан­за ану­ли­ра ре­дов­ни­те си ежед­нев­ни по­ле­ти до Фран­кфурт, а до сре­да­та на юли спи­ра и те­зи меж­ду Со­фия и Мюн­хен.

До края на ав­густ Еър Франс ня­ма да ле­ти меж­ду Со­фия и Па­риж. От­ме­не­ни са и кур­со­ве­те на Юро­у­ин­гс до края на юли към и от Дю­се­л­дорф и Щут­гарт.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички