Събота,

Фирмите с ваучери за интернет

От: Стандарт -
A
A
A
  • Още 200 млн. безвъзмездна помощ за бизнеса

Ва­у­че­ри за ди­ги­та­ли­за­ция ще по­лу­чат мал­ки­те и сред­ните пред­при­я­тия у нас. Но­ва­та мяр­ка е за 9,7 ми­ли­о­на ле­ва и бе анон­си­ра­на от ико­но­ми­чес­кия ми­нис­тър Лъ­че­зар Бо­ри­сов пред пар­ла­мен­та. Ком­па­ни­и­те ще кан­ди­дат­стват пред Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ци­я­ за на­сър­ча­ва­не на мал­ки­те и сред­ните пред­при­я­тия. С ва­у­че­ри­те фир­ми­те ще мо­гат да си пра­вят уебсай­то­ве, пор­та­ли за елек­трон­на тър­го­вия, ще ку­пу­ват соф­ту­ер.

Ще има два вида ва­учери - малък и голям. Мал­ки­ят е за 5000 лв. без ДДС,  големи­ят - за 20 000 без ДДС, об­яс­ни не­от­дав­на пред "Стан­дарт" из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на аген­ци­я­та Бой­ко Та­ков. Мал­ките ва­у­че­ри мо­гат да се из­пол­зват за из­ра­бот­ка на сай­то­ве. Го­ле­ми­те са за три под­гру­пи - ме­роп­ри­я­тия по ки­бер­си­гур­ност чрез блок­чейн тех­но­ло­гии, ди­ги­та­лен мар­ке­тинг и за­ку­пу­ван­е на соф­ту­ер, на­со­чен към оп­ти­ми­зи­ран­е и прос­ле­дя­ва­не на уп­рав­ле­нски про­из­вод­стве­ни и ло­гис­тич­ни про­це­си. Об­я­вя­ва­не­то ще е на 18 ав­густ, оце­ня­ва­не­то - на 18 сеп­тем­ври, а сред­ства­та ще бъ­дат пре­дос­та­ве­ни до края на го­ди­на­та.

Пре­на­соч­ва­ме още 200  млн. лв. за без­въз­мез­дна под­кре­па на фир­ми­те, съ­об­щи още ми­нис­тър Бо­ри­сов. Кон­крет­ни­те про­це­ду­ри ще бъ­дат до­го­во­ре­ни съв­сем ско­ро, за­ед­но с ра­бо­то­да­те­ли и син­ди­ка­ти. Про­це­ду­ра­та ще бъ­де об­я­ве­на през сеп­тем­ври, ка­за Бо­ри­сов.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички