Събота,

Фирми си разменят служители чрез е-борса

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
A
A
A

Без­п­лат­ни кон­сул­та­ции как да ра­бо­тим от вкъ­щи

Ако ра­бот­ни­ци­те не ни тряб­ват, мо­жем да ги от­с­тъ­пим вре­мен­но на друг, за да не пла­ща­ме зап­ла­ти

 

Фир­ми­те ще мо­гат да об­ме­нят слу­жи­те­ли и про­дук­ти чрез спе­ци­ал­на елек­т­рон­на бор­са по вре­ме на епи­де­ми­я­та. Иде­я­та е на Бъл­гар­с­ка сто­пан­с­ка ка­ма­ра, ко­я­то във връз­ка със съз­да­ла­та се кри­зис­на си­ту­а­ция, пре­диз­ви­ка­на от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на COVID-19, съз­да­ва "Е-бор­са за вза­и­мо­по­мощ". Там фир­ми­те ще имат въз­мож­ност да ре­гис­т­ри­рат обя­ви за тър­се­не или пред­ла­га­не на про­дук­ти, ус­лу­ги или въз­мож­ност за ан­га­жи­ра­не на слу­жи­те­ли, ко­и­то в пе­ри­о­да на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние не мо­гат да бъ­дат на­то­ва­ре­ни и са пос­та­ве­ни под риск от за­гу­ба на ра­бот­но мяс­то. За пе­ри­о­да на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние, на те­зи слу­жи­те­ли би­ха мог­ли да им бъ­дат пред­ло­же­ни до­пъл­ни­тел­ни тру­до­ви до­го­во­ри при друг ра­бо­то­да­тел, без то­ва да е свър­за­но с фи­нан­со­ви ан­га­жи­мен­ти на са­ми­те ра­бот­ни­ци или по от­но­ше­ние на ос­нов­ния им ра­бо­то­да­тел.

Фир­ми­те, ко­и­то ис­кат да се въз­пол­з­ват, тряб­ва да се ре­гис­т­ри­рат на ад­рес www.bia-bg.com/offer.

За да се из­бег­нат не­ко­рек­т­ни обя­ви или спам, ад­ми­нис­т­ра­то­ри­те на БСК ще одоб­ря­ват вся­ка обя­ва, ка­то пра­вят справ­ка и с ре­гис­т­ра­ци­я­та на ра­бо­то­да­те­ля по ЕИК. Ако фир­ми кан­ди­дат­с­т­ват, те пър­во тряб­ва да ис­кат съг­ла­сие от сво­и­те ра­бот­ни­ци, пре­ди да пре­дос­та­вят дан­ни­те им на дру­ги ра­бо­то­да­те­ли. От БСК по­со­чи­ха, че ня­ма да съ­би­рат лич­ни дан­ни от слу­жи­те­ли­те, а са­мо ха­рак­те­рис­ти­ки на уме­ни­я­та им.

По­я­ви­ха се и пър­ви­те доб­ро­вол­чес­ки идеи от хо­ра, ко­и­то ис­кат да по­мог­нат в раз­га­ра на кри­за­та, но се ока­за, че са­ма­та дър­жа­ва ня­ма нуж­на­та ор­га­ни­за­ция да по­е­ме всич­ки доб­ро­вол­ци. Най-мно­го са же­ла­е­щи­те да раз­на­сят хра­на или ле­кар­с­т­ва. Дру­ги пред­ла­гат да ши­ят мас­ки, но на за­пит­ва­ния към бол­ни­ци­те се ока­за­ло, че ня­ма кой да от­го­во­ри как­во им тряб­ва и мо­гат ли да по­лу­ча­ват по­доб­ни ма­те­ри­а­ли от час­т­ни ли­ца. Ор­га­ни­за­ция от доб­ро­вол­ци съз­да­де без­п­лат­на плат­фор­ма, в ко­я­то бол­ни­ци­те мо­гат да за­я­вя­ват как­во им е нуж­но, а пот­ре­би­те­ли­те на со­ци­ал­ни­те мре­жи да ре­а­ги­рат.

По­я­ви­ха се и ком­пю­тър­ни спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то пред­ла­гат без­п­лат­ни кон­сул­та­ции за хо­ра, на ко­и­то им се на­ла­га да ра­бо­тят от вкъ­щи, но ня­мат не­об­хо­ди­ми­те тех­но­ло­гич­ни поз­на­ния за то­ва. Из­да­те­ли пък ве­че пос­т­ват без­п­лат­но все­ки ден по ед­на елек­т­рон­на кни­га, та­ка че в ус­ло­ви­я­та на изо­ла­ция да има­ме как­во да че­тем.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички