Петък,

Жи­вот в към­пин­га "От­ров­но трио"

От: Свет­ла­на Вла­ди­ми­ро­ва -
A
A
A
  • Ако цел­та на пред­став­ле­ни­я­та в три­ъ­гъл­ни­ка на влас­тта е да оз­ве­рят об­щес­тво­то, ре­жи­сьо­ри­те са на път да граб­нат "Ос­кар"

 

Ре­кор­дна­та же­га по вре­ме на про­тес­ти­те ни вър­на по­заб­ра­ве­ни емо­ции, но при­тъ­пи се­ти­ва­та ни. Жи­ве­ем ден за ден в към­пин­га, да­ден на кон­це­сия на От­ров­но­то трио, и ча­ка­ме ве­чер­ни­те пред­став­ле­ния на щед­ро фи­нан­си­ра­ния от кук­ло­во­ди те­а­тър на "Ум­ни­те, Кра­си­ви­те и Сме­ли­те".

Ед­ни ап­ло­ди­рат спек­та­къ­ла "Ос­тав­ка на Бо­ри­сов" от пър­вия ред на про­тес­ти­те, дру­ги мъл­ча­ли­во го наб­лю­да­ват от­стра­ни, а тре­ти бър­зат да го ко­мен­ти­рат още пре­ди да е прик­лю­чил.

Ако цел­та на пред­став­ле­ни­я­та е да се раз­де­ли и оз­ве­ри об­щес­тво­то, ре­жи­сьо­ри­те са на път да граб­нат "Ос­кар". Ако оба­че пос­та­нов­ка­та свър­шва чак с

бе­си­ло­то на глав­ния ге­рой

те­пър­ва ни ча­ка със­пенс. 

Пър­во­на­чал­на­та наг­ла­са на зри­те­ли­те, че Бо­ри­сов ще по­да­де лес­но ос­тав­ка под на­тис­ка на ули­ца­та, се оказ­ва из­мам­на.

Ма­кар в пър­ви­те дни пре­ми­е­рът да из­глеж­да­ше сил­но раз­ко­ле­бан, в пос­лед­на­та сед­ми­ца по­ве­де­ни­е­то му е ко­рен­но про­ме­не­но.

Вър­на се със са­мо­чув­ствие от Брюк­сел, на­бър­зо из­ва­ди 2 ми­ли­ар­да от дър­жав­на­та ке­сия и под­ка­ра джип­ка­та из стра­на­та. В не­го­во от­със­твие Ми­нис­тер­ски­ят съ­вет изоб­що не пус­тее. От­вът­ре удар­но го по­чис­тват от ко­ро­на­ви­ру­са, от­вън ма­со­во го ца­пат с пъд­пъ­дъ­чи яй­ца, до­ма­ти и свин­ски кра­че­та.

Ма­кар хи­ля­ди да кре­щят под про­зор­ци­те вся­ка ве­чер, го­ле­ми ме­рак­лии да вля­зат в ка­би­не­та му за­се­га ня­ма. Как­то каз­ват про­въз­гла­си­ли­те се за во­да­чи на про­тес­та: Да го сва­лим, пък то­га­ва ще ре­ша­ва­ме как­во да пра­вим!

От­ров­но­то трио и приг­ла­ся­щи­ят им Хрис­то Ива­нов оба­че пра­вят всич­ко въз­мож­но бя­ла­та кър­па да си ос­та­не в джоб­че­то на Бо­ри­сов. Уж из­пе­че­ни про­тес­тъ­ри, а вмес­то да из­пи­шат веж­ди, ва­дят очи. Случ­ка­та с умиш­ле­но на­тис­на­тия па­никбу­тон на мет­ро­то из­го­ни со­фи­ян­ци­те от подзем­ния тран­спорт. Нас­тръх­на­ли­те мъ­же, зак­ле­щи­ли Да­рит­ко­ва и Ни­но­ва пос­ред нощ в БНТ,

сви­ха сър­це­то на вся­ка май­ка

Бло­ки­ра­ни­те кръс­то­ви­ща до­ка­ра­ха не­виж­да­ни зад­ръс­тва­ния и ру­гат­ни. Раз­пъ­на­ти­те па­лат­ки и шат­ри по сре­да­та на бу­ле­вар­ди про­ме­ни­ха мар­шру­та на град­ския тран­спорт. За­ед­но с не­го се втвър­ди и то­нът на за­къс­ня­ва­щи­те за ра­бо­та со­фи­ян­ци към към­пин­гу­ва­щи­те, по­лег­на­ли на сян­ка с на­де­нич­ки в ръ­це.

Пред­став­ле­ни­я­та на Ива­нов и ком­па­ния вър­вя­ха по сце­на­рий. Пуб­ли­ка­та пред­ва­ри­тел­но се ухаж­ва с ко­мик­си, сним­ки и ви­де­о­пос­ла­ния от це­лия свят. Ма­со­вост до­ба­вя Ива­нов с вод­ни ат­рак­ции или с фо­то­се­ан­си пред час­тни къ­щи или ми­нис­тер­ства. За да на­пъл­нят мес­та­та, на по­мощ ид­ват до­пъл­ни­тел­но раз­да­де­ни би­лет­че­та. А нак­рая от­зад пус­кат и от­бра­на ВИП пуб­ли­ка.       

Вся­ко пред­став­ле­ние има нов зре­ли­щен ет­юд, за да не ом­ръз­не на пуб­ли­ка­та. А след па­да­не­то на за­ве­са­та, зри­те­ли­те тръг­ват на раз­ход­ка из към­пин­га, къ­де­то дру­ги ат­рак­ции дър­жат вни­ма­ни­е­то им до по­лу­нощ. Пос­лед­на­та от тях е па­лат­ков ла­гер. Но от­дав­на не сме 90-те...

Го­ле­ми­ят въп­рос е до­ко­га ще про­дъл­жи всич­ко то­ва и как ще свър­ши. От­ров­но­то трио с ра­дост кре­щи: The Show Must Go On. Но па­важ­на­та аг­ре­сия ве­че се прев­ръ­ща в чер­та от ха­рак­те­ра. Хай­га­шот Ага­сян го из­пи­та пър­ви. Мъж, на ко­го­то ком­по­зи­то­рът нап­ра­ви за­бе­леж­ка, че не но­си мас­ка, му

от­вър­на с юм­рук в ли­це­то

След 22 ч. по улич­ки­те в цен­тъ­ра все по-чес­то се дви­жат са­те­лит­ни на шо­у­то от па­ве­та­та стра­хо­ви­ти гру­пич­ки мла­ди мъ­же с чер­ни фла­нел­ки и би­ри в ръ­це. Все­ки пог­лед по­раж­да оби­да, вся­ка ду­ма па­ли ис­кри.

Юл­ска­та же­га не уби ни­то ко­ро­на­ви­ру­са, ни­то про­тес­та. По­рой­ни­те дъж­до­ве до­ри и с ле­де­ни гра­душ­ки не из­га­си­ха страс­ти­те. Две­те стра­ни ос­та­ват неп­ри­ми­ри­ми. 

За мла­ди­те про­тес­тът е меч­та към свет­ло­то бъ­де­ще. За ста­ри­те му­цу­ни то­ва е спек­та­къ­лът за зав­ръ­ща­не в тъм­но­то ми­на­ло, ко­га­то бя­ха на власт. За ГЕРБ най-важ­но­то е нас­то­я­ще­то.  Ча­ка ни дъл­го без­вре­мие.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички