Петък,

Тър­гов­с­ки вой­ни II

От: Иван Ва­та­хов -
A
A
A
  • Над­цак­ва­не­то САЩ - Ки­тай мо­же да има опас­ни пос­лед­с­т­вия за све­тов­на­та ико­но­ми­ка

Ни­кой ве­че не под­ла­га под съм­не­ние фак­та, че САЩ и Ки­тай во­дят тър­гов­с­ка вой­на. Един та­къв сблъ­сък ви­на­ги е се­ри­оз­но пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за меж­ду­на­род­на­та тър­го­вия и ико­но­ми­ка. А се­га не­ща­та из­ли­зат из­вън кон­т­рол.

Ки­тай за­поч­на нас­то­я­ща­та сед­ми­ца ка­то поз­во­ли на сво­я­та ва­лу­та - юа­на - да по­ев­ти­нее ряз­ко до не­виж­да­ни от де­се­ти­ле­тие ни­ва. До­пъл­ни­те­лен удар за Ва­шин­г­тон бе съ­об­ще­ни­е­то, че биз­не­сът в ази­ат­с­ка­та дър­жа­ва е прес­та­нал да ку­пу­ва аме­ри­кан­с­ка сел­с­кос­то­пан­с­ка про­дук­ция.

То­ва оз­на­ча­ва, че тър­гов­с­ка­та бор­ба меж­ду два­та нас­то­я­щи си­ло­ви ико­но­ми­чес­ки цен­тъ­ра нав­ли­за в нов етап на ожес­то­че­ние, а из­ли­за­не­то от нея ще ста­ва все по-труд­но. Рис­кът ид­ва от фак­та, че все по-въз­мож­ни ста­ват опас­ни­те тен­ден­ции на за­ба­вя­не на све­тов­на­та ико­но­ми­ка и до­ри ре­це­сия.

САЩ и Ки­тай ско­чи­ха в сво­и­те око­пи и се при­гот­ви­ха

да пре­чу­пят гръб­на­ка

на све­тов­на­та ико­но­ми­ка и все­ки кръг на ес­ка­ла­ция на нап­ре­же­ни­е­то ги во­ди все по-бли­зо до ре­це­си­я­та - един труд­но об­ра­тим про­цес.

Чув­с­т­во­то, че тър­гов­с­ка­та вой­на е нав­ляз­ла в но­ва, по-опас­на фа­за, дой­де от ре­ше­ни­е­то на тър­гов­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во във Ва­шин­г­тон да обя­ви офи­ци­ал­но Ки­тай за ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор. Но­ви­на­та пре­диз­ви­ка ряз­ко уве­ли­ча­ва­не на про­даж­би­те на гло­бал­ни­те фи­нан­со­ви па­за­ри и пре­диз­ви­ка спе­ку­ла­ции, че Пе­кин ще пред­п­ри­е­ме още по-аг­ре­сив­ни стъп­ки, за да по­ни­жи кур­са на сво­я­та ва­лу­та.

До­къ­де стиг­на вой­на­та? Раз­би­ра се, до етап на умо­ра от неп­рес­тан­ни­те ата­ки на две­те дър­жа­ви ед­на сре­щу дру­га и до уп­лах сред ин­вес­ти­то­ри­те.

Ис­то­ри­я­та ни каз­ва, че го­ле­ми­те дви­же­ния на фи­нан­со­ви­те па­за­ри са труд­ни за пред­виж­да­не, но ко­га­то дой­дат, те се случ­ват мно­го бър­зо. То­ва ви­дях­ме през пос­лед­ни­те ня­кол­ко дни, тъй ка­то ин­вес­ти­то­ри­те по све­та ре­а­ги­ра­ха на вне­зап­на ес­ка­ла­ция в тър­гов­с­ка­та вой­на меж­ду две­те най-го­ле­ми ико­но­ми­ки в све­та, САЩ и Ки­тай, и на­би­ва­щия се пей­заж, в кой­то по­не ед­на от две­те ико­но­ми­ки се ръ­ко­во­ди от хо­ра (чо­век!), ко­и­то из­г­леж­да не раз­би­рат рис­ко­ве­те, по­е­ти от тях.

Още в по­не­дел­ник во­де­щи­ят ин­декс на бор­са­та в Ню Йорк - Дау Джо­унс - из­гу­би го­лям дял от сво­я­та стой­ност, а тен­ден­ци­я­та про­дъл­жи през сед­ми­ца­та. Не по-доб­ро се ока­за със­то­я­ни­е­то и на тех­но­ло­гич­ния ин­декс НАС­ДАК, кой­то е фун­да­мен­та­лен през 21-ви век.

Ин­вес­ти­то­ри­те се нах­вър­ли­ха да ку­пу­ват дър­жав­ни об­ли­га­ции, зад­виж­вай­ки 10-го­диш­на­та до­ход­ност от ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те във Ва­шин­г­тон до 1,75%, най-нис­ко­то ни­во от бли­зо три го­ди­ни.

Но ус­по­ко­е­ни­е­то дой­де още във втор­ник, след ка­то Ки­тайс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка да­де знак, че по­не за­се­га ня­ма да поз­во­ли по­ред­но­то по­ни­же­ние на стой­ност­та на юа­на. При по-ос­т­ра­та ес­ка­ла­ция, ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на Тръмп обя­ви в по­не­дел­ник ве­чер­та, че оп­ре­де­ля Ки­тай ка­то

ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор

ход, за кой­то Тръмп сиг­на­ли­зи­ра в Twitter, ка­то об­ви­ни ки­тайс­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, че "се опит­ва да от­к­рад­не на­шия биз­нес и фаб­ри­ки." (По-нис­ка­та стой­ност­та на юа­на пра­ви ки­тайс­кия из­нос по-кон­ку­рен­тен.)

Тър­гов­с­ки­ят спор меж­ду САЩ и Ки­тай се раз­рас­т­ва още от­как­то Тръмп встъ­пи в длъж­ност, а го­ля­ма част от ки­тайс­ки­те из­но­си­те­ли към САЩ ве­че са из­п­ра­ве­ни пред на­ла­га­ни­те от Тръмп та­ри­фи. Но то­зи ви­хър дой­де без ни­как­во пре­дуп­реж­де­ние и под­х­ра­ни стра­хо­ве­те, че съ­би­ти­я­та из­ли­зат из­вън кон­т­рол.

"Оп­ре­де­ля­не­то на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те на САЩ ка­то ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор сиг­на­ли­зи­ра, че тър­гов­с­ка­та вой­на се раз­рас­т­ва до все­об­х­ват­на и от­во­ре­на ико­но­ми­чес­ка вой­на меж­ду две­те стра­ни", пи­са "Фай­нен­шъл Таймс". Въз­мож­но е да сме в най-опас­ния фи­нан­сов мо­мент след фи­нан­со­ва­та кри­за през 2009 г. с те­ку­що­то раз­ви­тие на сблъ­съ­ка меж­ду САЩ и Ки­тай.

Нас­то­я­ща­та кри­за за­поч­на още ми­на­ла­та сед­ми­ца, ко­га­то Тръмп - иг­но­ри­рай­ки пре­дуп­реж­де­ни­я­та на сво­и­те най-доб­ри съ­вет­ни­ци - из­вед­нъж обя­ви, че ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та му ще на­ло­жи ми­та за до­пъл­ни­тел­ни ки­тайс­ки сто­ки на стой­ност 300 млрд. до­ла­ра, счи­та­но от 1 сеп­тем­в­ри. След ка­то се срещ­на през юни с ки­тайс­кия ли­дер Си Цзин­пин, Тръмп се съг­ла­си да не пред­п­ри­е­ма та­зи стъп­ка и пре­го­во­ри­те меж­ду две­те стра­ни бя­ха въ­зоб­но­ве­ни. Пре­зи­ден­тът оба­че про­ме­ни ре­ше­ни­е­то си, след ка­то Ро­бърт Лайт­хай­зър, тър­гов­с­ки­ят пред­с­та­ви­тел на САЩ, и Сти­вън Мну­чин, ми­нис­тъ­рът на фи­нан­си­те, се за­вър­на­ха от раз­го­во­ри в Шан­хай, без да оси­гу­рят от­с­тъп­ки­те, ко­и­то Тръмп изис­к­ва­ше, вклю­чи­тел­но не­за­бав­но съг­ла­сие от стра­на на Ки­тай за за­сил­ва­не на вно­са на САЩ зе­ме­дел­с­ки про­дук­ти.

Ко­га­то Лайт­хай­зър и Мну­чин вля­зо­ха в Овал­ния ка­би­нет и ин­фор­ми­ра­ха Тръмп за ре­зул­та­ти­те от пъ­ту­ва­не­то си, от­го­во­рът на дър­жав­ния гла­ва бе "Ми­та!". Към от­бо­ра за дейс­т­вие по но­вия под­ход се вклю­чи­ха още съ­вет­ни­кът по на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност Джон Бол­тън, топ ико­но­ми­чес­ки­ят съ­вет­ник Ла­ри Къд­лоу и още

вер­ни ку­че­та на пре­зи­ден­та

Но те неп­рек­лон­но въз­ра­зи­ха сре­щу ми­та­та, ин­фор­ми­ра "Уол­с­т­рийт Джър­нъл".

От­х­вър­ляй­ки опас­нос­ти­те, ко­и­то тър­гов­с­ка­та вой­на съз­да­ва за ико­но­ми­ка­та, Тръмп нас­тоя да уд­рят здра­во. Той нап­ра­ви съ­що­то от­но­во, след ка­то ки­тайс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка поз­во­ли стой­ност­та на юа­на ряз­ко да спад­не спря­мо до­ла­ра в по­не­дел­ник. Въп­ре­ки че Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те офи­ци­ал­но взе ре­ше­ние за оп­ре­де­ля­не на Ки­тай ка­то ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор, мал­ци­на мо­гат да се усъм­нят, че имен­но Тръмп е бил под­бу­ди­те­лят на та­зи "обя­ва". В по­ре­ди­ца от ту­и­то­ве, пуб­ли­ку­ва­ни ча­со­ве пре­ди офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние, Тръмп от­бе­ля­за, че стой­ност­та на юа­на е спад­нал, об­ви­ни ки­тайс­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, че ма­ни­пу­ли­ра дъл­го вре­ме не­го­ва­та ва­лу­та, и за­я­ви: "По­ве­че не!"

Са­мо­то обоз­на­че­ние на Пе­кин ка­то ма­ни­пу­ла­тор ня­ма да има мно­го прак­ти­чес­ки ефект. Той прос­то изис­к­ва Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те да се кон­сул­ти­ра с Меж­ду­на­род­ния ва­лу­тен фонд, кой­то са­мо ми­на­лия ме­сец от­х­вър­ли ар­гу­мен­та на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на Тръмп, че Пе­кин из­кус­т­ве­но по­ни­жа­ва стой­ност­та на юа­на и за­я­ви, че ки­тайс­ка­та ва­лу­та се тър­гу­ва в съ­от­вет­с­т­вие с ико­но­ми­чес­ки­те пра­ви­ла.

Но ка­то оп­ре­де­ли Ки­тай ка­то ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор, Тръмп от­но­во да­де знак за сво­е­то не­тър­пе­ние да ес­ка­ли­ра кон­ф­лик­та още при пър­ви­те приз­на­ци на от­с­тъп­ле­ние от стра­на на Ки­тай. Ве­че из­г­леж­да си­гур­но, че той ще поз­во­ли на но­ви­те ми­та да вля­зат в си­ла на 1 сеп­тем­в­ри. На то­зи етап прак­ти­чес­ки всич­ки ки­тайс­ки сто­ки, вли­за­щи в Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти, ще бъ­дат из­п­ра­ве­ни пред ня­ка­къв вид на­лог.

Ар­гу­мен­тът на Тръмп през ця­ло­то вре­ме е, че САЩ са в по-доб­ри по­зи­ции от Ки­тай, за да оце­ле­ят в про­дъл­жи­тел­на тър­гов­с­ка вой­на. Той раз­би­ра се мо­же да е прав: ико­но­ми­ка­та на Ки­тай е по-за­ви­си­ма от тър­гов­с­ки­те от­но­ше­ния със САЩ, от­кол­ко­то ико­но­ми­ка­та на САЩ от Ки­тай. Но

Пе­кин съ­що има лост за въз­дейс­т­вие

осо­бе­но с на­рас­т­ва­ща­та си ро­ля на меж­ду­на­род­ни­те фи­нан­со­ви па­за­ри.

До­ка­то Тръмп се под­гот­вя за но­ва кам­па­ния за пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри, пос­лед­но­то не­що, от ко­е­то се нуж­дае, е го­лям спад в аме­ри­кан­с­кия фон­дов па­зар, си­ла­та на кой­то той от­дав­на оп­ре­де­ля ка­то свое пос­ти­же­ние. Но ки­тайс­ки­те по­ли­ти­ци са доб­ре за­поз­на­ти с та­зи уяз­ви­мост.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички