Четвъртък,

Как Банов вкара гол на артистите

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
A
A
A

 

  • Пред­ла­га из­мис­ле­ни гран­то­ве за пър­фор­ман­си, а твор­ци на сво­бод­на прак­ти­ка жи­ве­ят с хра­на от ко­ле­ги

 

"Не ме е страх от ми­нис­тъ­ра на кул­ту­ра­та, страх ме е от кул­ту­ра­та на ми­нис­тъ­ра". То­зи афо­ри­зъм на Ра­дой Ра­лин, на­пи­сан уж на ше­га, и то по вре­ме­то на со­ца, се ока­за осо­бе­но зна­ков след на­ча­ло­то на пан­де­ми­я­та от ко­ро­на­ви­рус.

За­що­то

пър­во­то, ко­е­то пад­на жер­тва на пан­де­ми­я­та

бе бъл­гар­ска­та кул­ту­ра. Ми­нис­тър Бо­ил Ба­нов пред­ло­жи зат­ва­ря­не на ки­на и те­ат­ри, още пре­ди не­го­ви­те ко­ле­ги да са за­го­во­ри­ли за по­доб­на мяр­ка. За­го­во­ри, без въ­об­ще в ми­нис­тер­ство­то да е ко­мен­ти­ра­но как ще бъ­дат за­па­зе­ни до­хо­ди­те на хо­ра­та, ко­и­то имат по-осо­бен ста­тут - ак­тьо­ри, му­зи­кан­ти, ху­дож­ни­ци и скул­пто­ри на сво­бод­на прак­ти­ка, ко­и­то не раз­чи­тат на твър­да зап­ла­та. Прос­то с ле­ка ръ­ка ли­ши по­ве­че от по­ло­ви­на­та си под­ре­сор­ни твор­ци от как­ви­то и да би­ло при­хо­ди за не­яс­но кол­ко вре­ме, за­що­то в на­ча­ло­то на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние все още не се зна­е­ше кол­ко ще трае то.

Не го нап­ра­ви ни­то един друг ми­нис­тър. За ос­та­на­ли­те бран­шо­ве все­ки мал­ко или мно­го се опит­ва­ше да за­па­зи хля­ба на хо­ра­та, ко­и­то се тру­дят в сфе­ра­та, ко­я­то той ре­гу­ли­ра. Са­мо кул­тур­но­то ми­нис­тер­ство по­жер­тва сто­ти­ци твор­ци, без да им га­ран­ти­ра ни­как­ва по­мощ в пе­ри­од, в кой­то вся­ка дру­га дър­жа­ва да­ва­ше ма­кар и ми­ни­мал­ни су­ми на оне­зи, ко­и­то по­ра­ди Ко­вид-19 са при­ну­де­ни да не из­ли­зат на сце­на­та, да не пра­вят из­лож­би, да не про­да­ват кар­ти­ни, да не из­да­ват кни­ги. Чи­я­то ра­бо­та има своя спе­ци­фи­ка и

не за­ви­си ни­то от тру­дов до­го­вор

ни­то от осем­ча­сов ра­бо­тен ден. Но пък но­си она­зи ле­ко­та на би­ти­е­то, ко­я­то ни пра­ви спо­соб­ни да по­не­сем и ка­ран­ти­на, и ко­ро­на­ви­рус, и до­ри да заб­ра­вим за тях.

До­ри и фут­бол­но­то пър­вен­ство на­ме­ри по-го­ля­мо ло­би, да не го­во­рим за рес­то­ран­ти­те, ко­и­то в край­на смет­ка по­лу­чи­ха на­ма­ле­ние на Д­ДС, след ко­е­то вдиг­на­ха це­ни­те, ка­то се оп­рав­да­ха, че хар­че­ли по­ве­че па­ри за де­зин­фек­тан­ти и мас­ки. В съ­що­то вре­ме у нас ар­тис­ти на сво­бод­на прак­ти­ка бя­ха съ­вет­ва­ни да тег­лят без­лих­ве­ни кре­ди­ти, а ус­ло­ви­я­та да им бъ­дат от­пус­на­ти по­мо­щи бя­ха фор­му­ли­ра­ни та­ка, че от па­ри­те мо­жа­ха да се въз­пол­зват ед­ва 300 ду­ши. Хо­ра, ко­и­то ми­на­ла­та го­ди­на са по­лу­ча­ва­ли над 1000 ле­ва за съ­щия пе­ри­од, та­ка и не по­лу­чи­ха въз­мож­ност да взе­мат по­мощ, не­за­ви­си­мо че та­зи го­ди­на мо­же да не са си до­ка­ра­ли и лев.

Съз­да­де се впе­чат­ле­ни­е­то, че кул­ту­ра­та е ед­ва ли не

пос­лед­на гри­жа на ми­нис­тъ­ра

А ако все пак въ­об­ще му е ня­как­ва гри­жа, по­мо­щи­те за нея ще оти­дат са­мо при оп­ре­де­ле­ни приб­ли­же­ни фи­гу­ри, ко­и­то ви­на­ги се яв­я­ват съ­вет­ни­ци в кри­тич­ни си­ту­а­ции, или в оп­ре­де­ле­ни неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции. В съ­що­то вре­ме де­сет­ки твор­ци из­не­мог­ва­ха и до­ри ня­кои от тях спо­де­ли­ха, че но­сят про­дук­ти на ко­ле­ги­те си, ко­и­то ня­мат ни­как­ви до­хо­ди. Един­стве­на­та ре­ак­ция за то­ва на Бо­ил Ба­нов  бе "Ар­тис­ти­те ня­мат па­ри, за­що­то всич­ко из­яж­дат и из­пи­ват". В мо­мент, ко­га­то кул­ту­ра­та бе по­жер­тва­на пър­ва в име­то на здра­ве­то /да­но/ и яв­но ще се въз­ста­но­ви пос­лед­на, ми­нис­тер­ство­то се ог­ра­ни­чи до то­ва, да пред­ла­га из­мис­ле­ни гран­то­ве за пър­фор­ман­си по ин­тер­нет, как­то и да сан­кци­о­ни­ра Со­фий­ския уни­вер­си­тет, за­що­то си сла­гал кли­ма­ти­ци, пък бил па­мет­ник на кул­ту­ра­та. Ако се бе заг­ри­жи­ло по­ве­че за твор­ци­те, за ко­и­то но­си от­го­вор­ност, от­кол­ко­то за кли­ма­ти­ци­те на СУ, ко­и­то впро­чем съ­щес­тву­ват от 20 го­ди­ни, ве­ро­ят­но все пак кул­тур­но­то ми­нис­тер­ство ще­ше да по­ка­же по­не ми­ни­мал­на съп­ри­час­тност към оне­зи, ко­и­то все­ки ден съз­да­ват не­що, ко­е­то един­стве­но мо­же да наджи­вее не един, а по­не ня­кол­ко кул­тур­ни ми­нис­три. Мо­же би до­ри всич­ки. Вмес­то то­ва те­зи хо­ра бя­ха ква­ли­фи­ци­ра­ни ка­то мар­ги­на­ли, ко­и­то из­пи­ват и из­яж­дат де как­во­то по­лу­чат, за­то­ва и ня­ма сми­съл да бъ­дат под­по­ма­га­ни. Да не го­во­рим за то­ва, че ня­ма ни­то ед­на смис­ле­на по­ли­ти­ка в сек­то­ра, след ка­то все пак бе ре­ше­но ки­на, те­ат­ри и га­ле­рии да бъ­дат от­во­ре­ни, но при на­ма­лен ка­па­ци­тет. Ар­тис­ти ми раз­ка­за­ха, че на ня­кои от ди­рек­то­ри­те на те­ат­ри би­ло ка­за­но "Абе не пра­ве­те ни­що, и без то­ва щат­ни­те ви ак­тьо­ри си по­лу­ча­ват па­ри­те". Ка­то че ли за кул­тур­ни­те чи­нов­ни­ци це­ли­ят ар­тис­ти­чен свят е

не­що, ко­е­то тряб­ва да бъ­де ми­ни­ми­зи­ра­но

за­що­то то­га­ва ще си имат ра­бо­та с по-мал­ко ре­гу­ла­ция. Де да има­ше са­мо ня­кол­ко неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции и два-три дър­жав­ни те­а­тъ­ра - ха­ир за ми­нис­тър Ба­нов и не­го­ви­те чи­нов­ни­ци. И без то­ва цял на­род слу­ша Прес­ла­ва и Крис­ко, а те от лип­са на ин­те­рес не се оп­лак­ват.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички