Вторник,

Дър­жа­ва­та на не­вин­ни­те иг­ра­чи

От: Свет­ла­на Вла­ди­ми­ро­ва -
A
A
A
  • Оли­гар­си и по­ли­ти­ци с па­ро­ла: Не съм ви­но­вен
  • Ку­су­рът на Про­ко­пи­ев бил пла­хо пред­ло­же­ние, на Бо­бо­ков - под­кре­па за дос­той­ни­те

Сед­ми­ца­та ми­на под об­ща­та па­ро­ла: Не съм ви­но­вен. До­се­га об­щи­ят фронт на об­ви­ня­е­ми оли­гар­си и по­ли­ти­ци бе на­со­чил из­стре­ли­те си сре­щу ка­би­не­та, но се­га ве­че на муш­ка­та е и про­ку­ра­ту­ра­та. Как­то гръм­ко бе из­ре­че­на от оли­гар­ха Ва­сил Бож­ков, та­ка па­ро­ла­та про­дъл­жа­ва да се пов­та­ря от все­ки в от­бо­ра на об­ви­ня­е­ми­те. Ако се вяр­ва на емо­ци­о­нал­ни­те им пле­до­а­рии в съ­да, прос­тран­ни­те им из­яв­ле­ния пред след­стви­е­то и съл­зли­ви­те им тв ин­тер­вю­та, ще се ока­же, че в дър­жа­ва­та об­ви­не­ни­я­та са зас­тиг­на­ли са­мо не­вин­ни жер­тви, а глав­ни­ят ви­нов­ник е об­ви­ни­те­лят. Да раз­гле­да­ме с при­ме­ри ог­ле­дал­ния свят, в кой­то жи­ве­ят об­ви­ня­е­ми и под­съ­ди­ми.

"Не­ви­нен съм, го­во­рих в Трис­тран­ка­та"

1. Раз­град­ски­ят ме­ди­ен бос Иво Про­ко­пи­ев се из­пра­ви в съ­бо­та пред съ­да за не­из­год­на­та сдел­ка с 33-те про­цен­та от "ЕВН Бъл­га­рия Елек­тро­раз­пре­де­ле­ние" АД. За­ед­но с не­го об­ви­ня­е­ми са още три­ма от фир­ма­та му "Бул­бро­кърс", как­то и два­ма бив­ши ми­нис­три Си­ме­он Дян­ков и Трай­чо Трай­ков.

Спо­ред за­щи­та­та на Про­ко­пи­ев, той е по­ве­че от не­ви­нен, за­що­то един­стве­ни­ят му ку­сур е, че дал пред­ло­же­ние за про­даж­ба­та по вре­ме на На­ци­о­нал­ния съ­вет за трис­тран­но сът­руд­ни­чес­тво. Не­що по­ве­че - то­ва пред­ло­же­ние би­ло нап­ра­ве­но от не­го, за да да­де до­пъл­ни­тел­ни ар­гу­мен­ти в пол­за на ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Бо­ри­сов, кой­то пуб­лич­но пре­ди то­ва из­ка­зал съ­ща­та те­за.

Ефек­тна­та опор­ка, че Про­ко­пи­ев е зап­ла­шен със зат­вор за­ра­ди ед­но не­вин­но пуб­лич­но из­каз­ва­не, си­гур­но кип­ва кръв­та на ця­ла­та град­ска дес­ни­ца, но пре­ки­те и кос­ве­ни до­ка­за­тел­ства, из­не­се­ни от про­ку­ра­ту­ра­та, го­во­рят за не­що, ко­е­то не е бе­зо­бид­но.

Спо­ред об­ви­ни­те­ли­те про­даж­ба­та е ста­на­ла по не­из­год­на це­на на ак­ци­и­те на Бъл­гар­ска­та фон­до­ва бор­са през де­кем­ври 2011 г. и е още­ти­ла хаз­на­та с бли­зо 21 млн. лв. А в на­ру­ше­ние на За­ко­на за при­ва­ти­за­ци­я­та, "Бул­бро­кърс" е учас­тва­ла ка­то до­ве­ре­ник и пос­ред­ник как­то от стра­на на дър­жа­ва­та в ли­це­то на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция, та­ка и от стра­на на ма­жо­ри­тар­ния соб­стве­ник ЕВН Ав­стрия. Па­ри­те от про­даж­ба­та пък отиш­ли вмес­то в Сре­бър­ния фонд, в спе­ци­ал­но съз­да­де­на­та Дър­жав­на кон­со­ли­да­ци­он­на ком­па­ния и та­ка би­ли още­те­ни бъл­гар­ски­те пен­си­о­не­ри.

"Тър­гу­вам са­мо с мас­ла,  не с вли­я­ние"

2. Ру­сен­ски­ят мас­тит биз­нес­мен Пла­мен Бо­бо­ков, об­ви­нен за­ед­но с брат си за не­за­ко­нен внос и из­нос на от­па­дъ­ци, та­зи сед­ми­ца се сдо­би с но­во об­ви­не­ние - за тър­го­вия с вли­я­ние.

Про­ку­ро­рът по де­ло­то об­яс­ни как има до­ка­за­тел­ства, че ко­ле­га­та му от Ру­се Ни­ко­лов от­пра­вил мол­ба към най-бо­га­тия биз­нес­мен в ре­ги­о­на да ло­би­ра пред вли­я­тел­ни­те си при­я­те­ли, за да ста­не ок­ръ­жен про­ку­рор на Ру­се. 

За­щит­на­та те­за на Бо­ко­вов, ко­я­то той пла­мен­но раз­ви по те­ле­ви­зи­я­та в не­де­ля, бе­ше до­ри по-не­вин­на и от та­зи на Про­ко­пи­ев. Тър­гу­вам са­мо с мас­ла, не с вли­я­ние, ка­за Бо­бо­ков. И об­яс­ни, че ста­ва ду­ма прос­то за под­кре­па на един ка­дъ­рен про­фе­си­о­на­лист, кой­то щял да въз­вър­не спра­вед­ли­вос­тта в гра­да. А то­ва си би­ло нап­ра­во бла­го­род­но.

Не­що по­ве­че, ока­за се, че биз­нес­ме­нът по­ма­гал и на дип­ло­ма­ти­те ни, ка­то пре­го­ва­рял лич­но с пре­зи­ден­та на Ли­бе­рия и в прос­ла­ва на Бъл­га­рия се гот­вел да взе­ме на кон­це­сия най-го­ля­мо­то прис­та­ни­ще там.

Всич­ко то­ва зву­че­ше на­ци­о­нал­но от­го­вор­но до мо­мен­та, в кой­то той чис­то­сър­деч­но приз­на за мал­кия, но съ­щес­твен факт, че се е сдо­бил пред­ва­ри­тел­но с ре­ше­ние на ВАС, още не­под­пи­са­но от съ­ди­и­те, за ли­бий­ския тан­кер БАДР, и то не от друг ло­бист, а от пре­зи­ден­тския съ­вет­ник Пла­мен Узу­нов.

"Не съм оли­гарх, за­що­то  не съм соб­стве­ник"

3. Ос­вен на­пъл­но не­ви­нен, Ва­лен­тин Зла­тев се ока­за и оби­ден. По­не­дел­ник бе не­го­ви­ят ден за сре­ща със за­ко­на. За пър­ви път не­до­се­га­е­ми­ят Зла­тев, кой­то да­ва ин­тер­вю вед­нъж на пе­ти­лет­ка, бе дру­же­лю­бен и нап­ра­во бъб­рив пред след­стви­е­то.

Та­ка и не ка­за по кое де­ло е раз­пит­ван ка­то сви­де­тел, но дъл­го и ши­ро­ко об­яс­ни, че ще съ­ди все­ки, кой­то пет­ни име­то му. Яс­но ви­зи­ра­ше ли­де­ра на НФСБ Ва­ле­ри Си­ме­о­нов, кой­то две сед­ми­ци го спо­ме­на­ва ка­то "след­ва­щия". Ни­кой не мо­жел да го на­ри­ча оли­гарх, за­що­то не бил соб­стве­ник на "Лу­койл". Ни­що не­за­кон­но не е нап­ра­вил, за­то­ва и не се при­тес­ня­ва, че ще го под­ве­дат под съ­деб­на от­го­вор­ност. Въп­ре­ки то­ва оба­че ос­та­на­ха съм­не­ни­я­та, че раз­пи­тът на пет­рол­ния бос е свър­зан как­то с поз­нан­ство­то му с Бо­бо­ко­ви, та­ка и с при­със­тви­е­то му в ми­ли­о­нер­ския спи­сък на гър­ба на сним­ка­та в до­ма им. За лош къс­мет на Зла­тев в сря­да бе­ля­та от кал­па­вия стро­еж на ту­не­ла "Же­лез­ни­ца" от­но­во пов­диг­на въп­ро­са има ли той не­що об­що със стро­и­те­ля "Джи Пи Груп".

"Ня­мам тре­во­ги,  брат ми е с ви­сок мо­рал"

4. Ня­мам ни­как­ви при­тес­не­ния. Та­ка от­го­во­ри във втор­ник бив­ши­ят ми­нис­тър на вът­реш­ни­те ра­бо­ти в слу­жеб­ния ка­би­нет на Ра­дев Пла­мен Узу­нов по по­вод по­ре­ди­ца­та от ча­то­ве за ло­би­зъм с Пла­мен Бо­бо­ков.

Уве­ре­нос­тта му оба­че спих­на, ко­га­то ден по-къс­но об­ла­ци­те вър­ху гла­ва­та му се сгъс­ти­ха. Про­ку­ра­ту­ра­та об­я­ви, че фир­ма­та на брат му Ан­гел има­ла до­го­вор за 6000 ле­ва ме­сеч­но с пет­рол­на­та ком­па­ния на Бо­бо­ко­ви. Узу­нов за­щи­ти род­ни­на­та си ка­то чо­век с ви­сок мо­рал, на ко­го­то се до­ве­ря­ват де­сет­ки го­ле­ми фир­ми, и хвър­ли ви­на­та вър­ху ме­ди­и­те, че са поч­на­ли без­пре­це­ден­тна ата­ка сре­щу не­го. Ду­ми­те му оба­че не стиг­на­ха, за да оп­ро­вер­гае съм­не­ни­е­то, че е бил кон­сул­тант във фир­ма­та на Ан­гел и ка­то та­къв съ­що е по­лу­ча­вал па­ри.

"Не съм ви­но­вен, а реп­ре­си­ран"

5. В от­бо­ра на го­ле­ми­те не­вин­ни се при­съ­е­ди­ни в сря­да до­ри об­ви­ня­е­ми­ят Лют­ви Мес­тан.

От­нел жи­во­та на 6-ме­сеч­но бе­бе при ад­ска ка­тас­тро­фа, про­ва­ле­ни­ят по­ли­тик вмес­то да се раз­кае, съ­що взе да се къл­не, че не е ви­но­вен, а реп­ре­си­ран. За­щит­на­та му те­за пре­пов­та­ря гор­ни­те иг­ра­чи - дър­жа­ва­та го прес­лед­ва, да­же ре­же кло­ни на дър­ве­та, за да за­ми­та сле­ди. В не­го­вия слу­чай съд­ба­та се на­ме­си пре­ди про­ку­ро­ри­те. За­то­ва и воп­ли­те му не на­ме­ри­ха съ­чув­ствие до­ри сред от­бор­ни­те иг­ра­чи.

"Ко­руп­ция има са­мо при уп­рав­ля­ва­щи­те"

6. Фи­нал­ни­ят щрих на кар­ти­на­та с не­вин­ни­те сло­жи три­ум­фал­но пре­зи­ден­тът.

Из­я­ви се ка­то чо­ве­ка, кой­то по кон­сти­ту­ция не мо­же да е ни­то ви­но­вен, ни­то раз­след­ван. Спо­ред не­го шум­но се прес­лед­ва­ли не­у­доб­ни­те - т.е. хо­ра­та на пре­зи­ден­та, а ти­хо се прик­ри­ва­ли ви­нов­ни­те - раз­би­рай близ­ки­те на пре­ми­е­ра. След "Узу­нов­гейт" оба­че ду­ми­те му ня­ма как да хва­нат де­киш. За­то­ва и Ра­дев ре­ши да иг­рае ва банк. На прин­ци­па най-доб­ра­та за­щи­та е на­па­де­ни­е­то, пре­зи­ден­тът на­со­чи от­ров­ни­те стре­ли към про­ку­ра­ту­ра­та, на­ри­чай­ки я прис­трас­тна и про­ти­во­пос­та­вяй­ки я на съ­да, кой­то по ду­ми­те му един­ствен бил не­за­ви­сим. В уси­ли­я­та си да прик­рие га­фо­ве­те на съ­вет­ни­ка си, Ра­дев до­ри да­де но­во оп­ре­де­ле­ние за тър­го­ви­я­та с вли­я­ние. Тя би­ла ко­руп­ци­он­на прак­ти­ка, са­мо ко­га­то би­ла "ма­те­ри­а­ли­зи­ра­на от об­щес­тве­ни­те по­ръч­ки на влас­тта".

Ис­ти­на­та ня­ма как  да бъ­де от­крад­на­та

Кол­ко­то и да се вжи­вя­ват в ро­ля­та на не­вин­ни, дейс­тви­я­та на оли­гар­си­те и по­ли­ти­ци­те са­ми ги оп­ро­вер­га­ват. Срас­тва­не­то на биз­не­са с дър­жа­ва­та е оп­ре­де­ле­ни­е­то за оли­гар­хия - не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за ло­би­зъм при по­куп­ка на ак­ции, пус­ка­не на тан­кер, наз­на­ча­ва­не на дип­ло­ма­ти или оси­гу­ря­ва­не на мо­но­пол. И ня­ма как да ка­жеш "не съм ви­но­вен", ко­га­то све­тът ти е из­гра­ден от краж­ба на па­ри, краж­ба на съд­би и краж­ба на де­мок­ра­ция. Ви­нов­ни­ят не мо­же да бъ­де об­ви­ни­тел. Ис­ти­на­та ня­ма как да бъ­де от­крад­на­та.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички