13:40 ч.

20.03.17

5 мин.

0

0

0

IT експерти работят у нас със „Синя карта на ЕС”

от Димитър Илиев |

IT експерти работят у нас със „Синя карта на ЕС”

Бурно развиващата се IT индустрия в България изпитва остра нужда от висококвалифицирана работна ръка. За да могат да се назначават експерти от държави извън Европейския съюз като висококвалифицирани специалисти, те трябва да притежават "Синя карта на ЕС", заявиха за "Стандарт" от Агенцията по заетостта (АЗ). Тя е разрешението за пребиваване и работа и се издава от дирекция "Миграция" на МВР след писмено разрешение от Агенция по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост.
Общо 195 разрешения за висококвалифицирана заетост са издадени през 2016 г., от които 113 са в IT сектора, съобщиха от агенцията. От началото на тази година до момента са предоставени 29 разрешения на АЗ, като 20 от тях са за IT специалисти.
Процедурата за издаване на "Синя карта на ЕС" е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. За да бъде предоставено разрешението на АЗ, кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Работодателят трябва да е извършил предварително проучване на пазара на труда, вкл. чрез заявка в Дирекция „Бюро по труда" по месторабота и обяви за работа в медии, както и да предостави доказателства, че активно е търсил нужния специалист на пазара на труда у нас.
В същото време чужденецът трябва да притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.
Брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, трябва да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор. Според последните данни средната заплата е малко над 1000 лв, т.е. наетият специалист трябва да получава най-малко 1500 лв.
При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда, чужденецът пребивава извън територията на България и не следва да притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, издадена от службите на МВнР.
Разрешението на Агенцията по заетостта се предоставя за срока на трудовия договор, сключен с чужденеца, който не трябва да е по-малък от 12 месеца.
Предвиден е облекчен режим за определени професии по списък, утвърден от министъра на труда и социалната политика. За тях могат да се предоставят разрешения за достъп до пазара на труда на чужденците без провеждане на предварителното проучване от работодателя на пазара на труда.
В актуалния списък попадат длъжности от 10 единични групи професии в сектор „Информационни и комуникационни технологии". Кои точно са те може да се види на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в документа „Списък на професиите за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда".
За тези случаи брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 2 пъти по-висока от средната заплата в България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.


Какви документи
са необходими?


Работодателят внася в деловодството на Агенцията по заетостта необходимите документи за "Синя карта на ЕС", които са:
1. Заявление по образец - Приложение № 2;
2. Обосновка на искането;
3. Копие от документа за регистрация или посочен ЕИК (единен идентификационен код) на работодателя;
4. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността;
5. Справка-декларация за работещите във фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство и основание и срок за пребиваване;
6. Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
7. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
8. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
9. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в България, приет с Решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
10. Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава.


Разрешението идва
след 2 седмици


Разрешението на Агенцията по заетостта (АЗ) се предоставя в 15-дневен срок от подаване на заявлението с приложените документи и след заплащане на такса в размер на 400 лв.
Работодателят има ангажимент да информира чужденеца с копие от решението на АЗ за достъп до пазара на труда. Чужденецът трябва незабавно да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на България съответните документи за получаване на виза тип "D".
След влизане на територията на България с виза тип "D", чуждунецът трябва лично да подаде документи за издаване на „Синя карта на ЕС" пред органите за контрол на чужденците. Без получаване на решение от МВР той няма право да започва работа при работодателя си. Срокът за получаване на решението от МВР е 14 календарни дни.


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент